Verdrag van Guadalupe Hidalgo [2 Februarie 1848] - Geskiedenis

Verdrag van Guadalupe Hidalgo [2 Februarie 1848] - Geskiedenis


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

IN DIE NAAM VAN ALMAGTIGE GOD

Die Verenigde State van Amerika en die Verenigde Mexikaanse State het 'n opregte begeerte om 'n einde te maak aan die rampe van die oorlog wat ongelukkig tussen die twee republieke bestaan ​​en om op 'n vaste basis verhoudings van vrede en vriendskap aan te gaan, wat wedersydse voordele sal meebring op die burgers van beide, en verseker die ooreenstemming, harmonie en wedersydse vertroue waarin die twee mense moet woon, soos goeie bure daarvoor hul onderskeie gevolmagtigdes aangestel het, dit wil sê: Die president van die Verenigde State het Nicholas P aangestel Trist, 'n burger van die Verenigde State en die president van die Mexikaanse Republiek, het Don Luis Gonzaga Cuevas, Don Bernardo Couto en Don Miguel Atristain, burgers van die genoemde Republiek, aangestel; Wat, na 'n wederkerige mededeling van hul onderskeie volle magte, onder die beskerming van die Almagtige God, die outeur van vrede, die volgende gereël, ooreengekom en onderteken het: Vredesverdrag, Vriendskap, Grense en Skikking tussen die Verenigde State van Amerika en die Mexikaanse Republiek.

ARTIKEL I Daar sal vaste en universele vrede heers tussen die Verenigde State van Amerika en die Mexikaanse Republiek, en tussen hul onderskeie lande, gebiede, stede, dorpe en mense, sonder uitsondering van plekke of persone.

ARTIKEL II Onmiddellik na die ondertekening van hierdie verdrag word 'n konvensie aangegaan tussen 'n kommissaris of kommissarisse wat deur die generaal-generaal van die magte van die Verenigde State aangestel is, en wat deur die Mexikaanse regering aangestel kan word, tot die beëindig dat 'n voorlopige opskorting van vyandelikhede sal plaasvind, en dat die konstitusionele bevel op die politieke, administratiewe en geregtelike takke op die plekke wat deur die magte beset word, kan hervestig, sover dit deur die omstandighede toegelaat word van militêre besetting.

ARTIKEL III Onmiddellik na die bekragtiging van die huidige verdrag deur die regering van die Verenigde State, word bevele aan die bevelvoerders van hul land- en vlootmagte oorgedra, wat laasgenoemde vereis (mits hierdie verdrag dan deur die regering van die Mexicaanse bekragtig is Republiek en die bekragtigings wat uitgeruil is) onmiddellik op te hou om enige Mexikaanse hawens te blokkeer en te vereis dat eersgenoemde (onder dieselfde toestand) op die vroegste moontlike oomblik moet begin om alle troepe van die Verenigde State, dan in die binneland van die Mexikaanse Republiek, terug te trek, na punte wat gekies word in ooreenstemming, op 'n afstand van die hawens van hoogstens dertig ligas; en sodanige ontruiming van die binneland van die Republiek moet met die minste moontlike vertraging voltooi word; die Mexikaanse regering verbind homself daartoe om elke fasiliteit in sy vermoë te bekostig om dieselfde gemaklik te maak vir die troepe, op hul opmars en in hul nuwe posisies, en om 'n goeie begrip tussen hulle en die inwoners te bevorder. Op soortgelyke wyse word bevele gestuur aan die persone in beheer van die gebruikshuise in alle hawens wat deur die magte van die Verenigde State beset is, wat vereis dat hulle (onder dieselfde toestand) onmiddellik besit daarvan moet aflewer aan die persone wat deur die Mexikaan gemagtig is. Die regering moet dit, tesame met alle skuldbriewe en bewys van skuld, ontvang vir belasting op invoer en uitvoer, nog nie opeisbaar nie. Boonop sal 'n getroue en presiese rekening opgestel word wat die totale bedrag van alle invoer- en uitvoerbelasting toon, wat by sodanige huise of elders in Mexiko ingevorder is by gesag van die Verenigde State, vanaf en na die dag van bekragtiging van hierdie verdrag deur die regering van die Mexikaanse Republiek; en ook 'n verslag van die invorderingskoste; en sodanige bedrag, wat slegs die invorderingskoste aftrek, word binne drie maande na die ruil van bekragtiging by die Mexikaanse regering in die stad Mexiko afgelewer. Die ontruiming van die hoofstad van die Mexikaanse Republiek deur die troepe van die Verenigde State, kragtens die bogenoemde bepaling, moet binne een maand voltooi word nadat die bevele daarvoor bepaal is deur die bevelvoerder van die genoemde troepe, of vroeër as moontlik.

ARTIKEL IV Onmiddellik na die uitruil van bekragtigings van die huidige verdrag, alle kastele, forte, gebiede, plekke en besittings wat deur die magte van die Verenigde State tydens die huidige oorlog ingeneem of beset is, binne die perke van die Mexikaanse Republiek, soos deur die volgende artikel vasgestel sal word, sal beslis na die genoemde Republiek herstel word, tesame met al die artillerie, wapens, oorlogsapparatuur, ammunisie en ander openbare eiendom wat in genoemde kastele en forte was toe hulle gevang is, en wat daar sal bly op die tydstip waarop hierdie verdrag behoorlik bekragtig word deur die regering van die Mexikaanse Republiek. Vir hierdie doel, onmiddellik na die ondertekening van hierdie verdrag, sal bevele gestuur word aan die Amerikaanse offisiere wat sulke kastele en forte beveel, om sodanige artillerie, wapens, oorlogsapparatuur, ammunisie of ander openbare eiendom te beveilig. Die stad Mexiko, binne die binneste lyn van intrinsies rondom die genoemde stad, word in die bogenoemde bepaling verstaan, met betrekking tot die herstel van artillerie, oorlogsapparatuur, ens.

Die finale ontruiming van die gebied van die Mexikaanse Republiek, deur die magte van die Verenigde State, moet binne drie maande na die uitruil van bekragtiging voltooi word, of vroeër indien moontlik; die Mexikaanse regering betrek hierby, soos in die vorige artikel, alle moontlike middele om sy ontruiming te vergemaklik en dit vir die troepe te vergemaklik en om 'n goeie begrip tussen hulle en die inwoners te bevorder.

As die bekragtiging van hierdie verdrag deur beide partye egter nie betyds sou plaasvind nie, sodat die ontslag van die troepe van die Verenigde State voor die aanvang van die siekseisoen in die Mexikaanse hawens aan die Golf van Mexiko kon voltooi word, in so 'n geval word 'n vriendskaplike ooreenkoms aangegaan tussen die generaal-generaal van die genoemde troepe en die Mexikaanse regering, waardeur gesonde en andersins geskikte plekke, op 'n afstand van die hawens van hoogstens dertig ligas, vir die koshuis aangewys word troepe wat moontlik nog nie begin het nie, tot die terugkeer van die gesonde seisoen. En die tydsduur wat hier na verwys word, om die siekteperiode te begryp, moet van die eerste dag van Mei tot die eerste dag van November strek. Alle krygsgevangenes wat weerskante, op land of op see geneem word, sal so gou as moontlik herstel word na die uitruil van bekragtigings van hierdie verdrag. Daar word ook ooreengekom dat indien die Meksikane nou deur 'n wilde stam binne die perke van die Verenigde State as gevangenes aangehou sou word, soos die volgende artikel daaroor sou vasstel, die regering van die genoemde Verenigde State die vrylating van sulke gevangenes sal eis en veroorsaak dat hulle na hul land herstel word.

ARTIKEL V Die grenslyn tussen die twee republieke begin in die Golf van Mexiko, drie ligas van die land, oorkant die monding van die Rio Grande, anders genoem Rio Bravo del Norte, of oorkant die monding van sy diepste tak, indien dit sou moes meer as een tak wat direk in die see leegloop; vandaar in die middel van die rivier, volg die diepste kanaal, waar dit meer as een het, tot op die punt waar dit die suidelike grens van New Mexico tref; vandaar, weswaarts, langs die hele suidelike grens van New Mexico (wat noord van die stad Paso loop) tot by die westelike einde daarvan; daarvandaan, noordwaarts, langs die westelike lyn van New Mexico, totdat dit die eerste tak van die rivier Gila kruis; (of as dit geen tak van daardie rivier sou sny nie, dan tot by die punt op die lyn wat die naaste aan die vertakking is, en daarvandaan in 'n direkte lyn na dieselfde rivier); vandaar in die middel van die genoemde tak en van die rivier, totdat dit in die Rio Colorado uitmond; vandaar oor die Rio Colorado, na die skeidingslyn tussen Upper en Lower California, na die Stille Oseaan.

Die suidelike en westelike grense van New Mexico, wat in die artikel genoem word, is dié op die kaart met die titel "Kaart van die Verenigde Mexikaanse state, soos georganiseer en gedefinieer deur verskillende handelinge van die kongres van genoemde republiek, en saamgestel volgens die beste owerhede. Hersiene uitgawe. Gepubliseer in New York, in 1847, deur J. Disturnell, "waarvan 'n afskrif by hierdie verdrag gevoeg is, met die handtekeninge en seëls van die ondergetekende gevolmagtigdes. En om alle probleme te vermy om die grens tussen Upper en Lower California op die grond op te spoor, word ooreengekom dat die limiet bestaan ​​uit 'n reguit lyn wat getrek is uit die middel van die Rio Gila, waar dit verenig met Colorado, tot op 'n punt aan die kus van die Stille Oseaan, verre een mariene liga suid van die mees suidelike punt van die hawe van San Diego, volgens die plan van genoemde hawe wat in die jaar 1782 deur Don Juan Pantoja, tweede seilmeester van die Spaanse vloot, en gepubliseer in Madrid in die jaar 1802, in die atlas na die reis van die skuts Sutil en Mexicana; waarvan die plan 'n afskrif hierby gevoeg, onderteken en verseël deur die onderskeie gevolmagtigdes.

Om die grenslyn met die nodige presisie, op gesaghebbende kaarte, aan te dui en op die grond landmerke vas te stel wat die grense van beide republieke toon, soos beskryf in hierdie artikel, moet die twee regerings elk 'n kommissaris en 'n landmeter, wat, voor die verstryking van een jaar vanaf die datum van die uitruil van bekragtiging van hierdie verdrag, in die hawe van San Diego sal vergader en die genoemde grens in sy hele loop na die monding van die Rio sal merk en Bravo del Norte. Hulle sal joernale byhou en planne beraam van hul bedrywighede; en die resultaat waarop hulle ooreengekom het, word as 'n deel van hierdie verdrag beskou, en het dieselfde krag asof dit daarin ingevoeg is. Die twee regerings sal vriendelik ooreenkom oor wat nodig is vir hierdie persone, en ook oor hul onderskeie begeleide, indien dit nodig sou wees.

Die grenslyn wat deur hierdie artikel vasgestel word, sal deur elkeen van die twee republieke godsdienstig gerespekteer word, en daar mag nooit verandering aangebring word nie, behalwe deur die uitdruklike en vrye toestemming van beide nasies, wettiglik deur die Algemene Regering van elkeen, in ooreenstemming met sy eie grondwet.

ARTIKEL VI Die vaartuie en burgers van die Verenigde State sal te alle tye 'n vrye en ononderbroke gang deur die Golf van Kalifornië en by die rivier Colorado onder sy samevloeiing met die Gila hê, na en van hul besittings noord van die grens reël gedefinieer in die vorige artikel; Daar word verstaan ​​dat hierdie gedeelte deur die Golf van Kalifornië en die rivier die Colorado moet vaar, en nie per land nie, sonder die uitdruklike toestemming van die Mexikaanse regering.

As deur die ondersoeke wat gedoen kan word, vasgestel moet word dat dit prakties en voordelig is om 'n pad, kanaal of spoorweg aan te lê, wat geheel of gedeeltelik aan die rivier Gila, of aan sy regter- of linkeroewer, moet loop In die ruimte van een mariene liga vanaf enige kant van die rivier, sal die regerings van beide republieke 'n ooreenkoms sluit oor die bou daarvan, sodat dit ewe goed kan dien vir die gebruik en voordeel van beide lande.

ARTIKEL VII Die rivier Gila en die deel van die Rio Bravo del Norte wat onder die suidelike grens van New Mexico lê, is in ooreenstemming met die vyfde artikel verdeel in die middel tussen die twee republieke, die navigasie van die Gila en die Bravo onder die genoemde grens sal die vaartuie en burgers van beide lande gratis en algemeen wees; en sal geen werk sonder die toestemming van die ander een bou wat die uitoefening van hierdie reg, geheel of gedeeltelik, kan belemmer of onderbreek nie; nie eers met die doel om nuwe navigasiemetodes te bevoordeel nie. Geen belasting of bydrae, onder enige benaming of titel, word ook gehef op vaartuie of persone wat dieselfde vaar, of op handelsware of effekte wat daarop vervoer word nie, behalwe in geval van landing op een van hul oewers. As dit nodig is of voordelig is om belasting of bydrae daar te stel, om die genoemde riviere bevaarbaar te maak of om hulle in so 'n toestand te hou, moet dit nie sonder toestemming van beide regerings geskied nie.

Die bepalings in hierdie artikel laat die territoriale regte van enige republiek nie binne sy vasgestelde grense aantas nie.

ARTIKEL VIII Meksikane wat nou gevestig is in gebiede wat voorheen aan Mexiko behoort het, en wat vir die toekoms binne die grense van die Verenigde State bly, soos omskryf in die huidige verdrag, is vry om voort te gaan waar hulle nou woon, of te eniger tyd te verwyder om die Mexikaanse Republiek, die eiendom wat hulle in die genoemde gebiede besit, te behou of daaroor te beskik, en die opbrengs te verwyder waar hulle wil, sonder dat hulle op grond hiervan onderhewig is aan enige bydrae, belasting of enige heffing. Diegene wat verkies om in die genoemde gebiede te bly, mag óf die titel en regte van Mexikaanse burgers behou óf die van die burgers van die Verenigde State verkry. Maar hulle is verplig om hul verkiesing te maak binne een jaar vanaf die datum van die uitruil van bekragtigings van hierdie verdrag; en diegene wat na die verstryking van daardie jaar in die genoemde gebiede sal bly, sonder om hul voorneme te verklaar om die karakter van Mexikane te behou, word beskou as verkies om burgers van die Verenigde State te word. In genoemde gebiede word eiendom van elke soort, wat nou aan Mexikane behoort wat nie daar gevestig is nie, onaantasbaar gerespekteer. Die huidige eienaars, die erfgename hiervan, en alle Mexikane wat hierna die eiendom per kontrak kan bekom, geniet dieselfde waarborge as dieselfde aan die burgers van die Verenigde State behoort.

ARTIKEL IX Die Mexikane wat in die voorgaande gebiede nie die karakter van die burgers van die Mexikaanse Republiek behou nie, ooreenkomstig die bepalings van die vorige artikel, word by die Unie van die Verenigde State opgeneem. en op die regte tyd (om deur die Kongres van die Verenigde State te beoordeel word) toegelaat te word tot die genieting van alle regte van die burgers van die Verenigde State, volgens die beginsels van die Grondwet; en in die tussentyd, behou en beskerm word in die vrye genot van hul vryheid en eiendom, en verseker word in die gratis uitoefening van hul godsdiens sonder; beperking.

ARTIKEL X [Uitgeskakel]

Artikel XI Aangesien 'n groot deel van die gebiede, wat volgens die huidige verdrag binne die grense van die Verenigde State vir die toekoms verstaan ​​moet word, nou deur woeste stamme beset word, wat hierna uitsluitlik onder die beheer van die Die regering van die Verenigde State, en wie se invalle binne die gebied van Mexiko in die uiterste nadelig sou wees, word plegtig ooreengekom dat al hierdie invalle met geweld deur die regering van die Verenigde State beperk word wanneer dit ook al nodig mag wees; en dat, indien dit nie voorkom kan word nie, dit deur die genoemde regering gestraf sal word, en dat tevredenheid daarvoor op dieselfde manier en met ewe veel ywer en energie vereis word, asof dieselfde invalle binne sy eie gebied mediteer of gepleeg word teen sy eie burgers.

Dit is onder geen voorwendsel geoorloof om enige inwoner van die Verenigde State 'n Mexikaan of 'n vreemdeling wat in Mexiko woon, te koop of aan te skaf wat moontlik gevange geneem is deur Indiërs wat op die gebied van een van die twee republieke woon nie; ook nie om perde, muile, beeste of besittings van enige aard aan te koop of aan te skaf wat deur sulke Indiërs binne die Mexikaanse gebied gesteel is nie.

En in die geval dat iemand of persone, wat deur die Indiane binne die Mexikaanse gebied vasgevang is, na die gebied van die Verenigde State gevange geneem word, tree die regering van laasgenoemde in op die mees plegtige manier, en bind hy hom op die mees plegtige manier, sodra hy weet sodanige gevangenes is op sy grondgebied en kan dit doen deur die getroue uitoefening van sy invloed en mag, om hulle te red en na hul land terug te bring. of aflewer dit aan die agent of verteenwoordiger van die Mexikaanse regering. Die Mexikaanse owerhede sal, sover moontlik, aan die regering van die Verenigde State kennis gee van sodanige gevangenes; en sy agente betaal die uitgawes vir die onderhoud en versending van die geredde gevangenes; wat in die tussentyd met die grootste gasvryheid deur die Amerikaanse owerhede behandel sal word op die plek waar hulle kan wees. Maar as die regering van die Verenigde State, voordat hulle sodanige kennisgewing van Mexiko ontvang, op enige ander manier inligting sou bekom oor die bestaan ​​van Mexikaanse gevangenes op sy grondgebied, sal dit onmiddellik voortgaan om die vrylating en aflewering daarvan aan die Mexikaanse agent, soos hierbo bepaal.

Om hierdie bepalings die volle doeltreffendheid te gee en sodoende die veiligheid en regstelling te bied wat deur hul ware gees en bedoeling vereis word, sal die regering van die Verenigde State nou en hierna sodanige wette sonder onnodige vertraging aanneem en altyd wakker handhaaf. soos die aard van die onderwerp mag vereis. En ten slotte sal die heiligheid van hierdie verpligting nooit deur die genoemde regering uit die oog verloor word nie, wanneer dit voorsiening maak vir die verwydering van die Indiane uit enige deel van die genoemde gebiede, of dat dit deur burgers van die Verenigde State gevestig word; maar inteendeel, dan moet spesiale sorg gedra word om sy Indiese bewoners nie onder die noodsaaklikheid te stel om nuwe huise te soek nie, deur die invalle te pleeg wat die Verenigde State hulself ernstig verplig het om te beperk.

ARTIKEL XII Met inagneming van die verlenging wat deur die grense van die Verenigde State verkry is, soos omskryf in die vyfde artikel van hierdie verdrag, is die regering van die Verenigde State besig om die bedrag van vyftien miljoene dollars aan die van die Mexikaanse Republiek te betaal.

Onmiddellik nadat die verdrag behoorlik bekragtig is deur die regering van die Mexikaanse Republiek, word die bedrag van drie miljoene dollars aan die regering betaal deur die van die Verenigde State, in die stad Mexiko, in die goue of silwer muntstuk van Mexiko Die oorblywende twaalf miljoene dollars word op dieselfde plek en in dieselfde munt betaal, in jaarlikse paaiemente van drie miljoene dollars elk, tesame met rente op die bedrag van ses persent per jaar. Hierdie rente begin op die totale bedrag van twaalf miljoene vanaf die dag van die bekragtiging van die huidige verdrag deur die Mexikaanse regering, en die eerste paaiemente word betaal na die verstryking van een jaar vanaf dieselfde dag .Saam met elke jaarlikse paaiement, soos dit opeisbaar is, word ook die hele rente wat op die paaiement van die begin af betaal word, betaal.

ARTIKEL XIII Die Verenigde State verbind hulle boonop om al die bedrae wat hulle nou moet betaal, aan die eisers te betaal en te betaal, ingevolge die eise wat reeds gelikwideer en teen die Mexikaanse Republiek beslis is, ingevolge die konvensies tussen die twee republieke afsonderlik gesluit op die elfde dag van April, agtienhonderd nege en dertig, en op die dertigste dag van Januarie, agtienhonderd drie en veertig; sodat die Mexikaanse Republiek vir die toekoms absoluut vrygestel sal wees van alle uitgawes vanweë genoemde eise.

ARTIKEL XIV Die Verenigde State ontslaan voorts die Mexikaanse Republiek van alle eise van burgers van die Verenigde State, nie tot dusver besluit teen die Mexikaanse regering nie, wat moontlik ontstaan ​​het tot die datum van ondertekening van hierdie verdrag; watter ontslag finaal en ewig is, of die genoemde eise verwerp word of toegelaat word deur die raad van kommissarisse in die volgende artikel, en wat ook al die totale bedrag is.

ARTIKEL XV Die Verenigde State, wat Mexiko vrystel van alle eise op grond van die eise van hul burgers wat in die vorige artikel genoem is, en hulle as geheel en ewig geannuleer beskou, ongeag hul bedrag, onderneem om tevrede te wees met dieselfde bedrag hoogstens drie en 'n kwartmiljoen dollars. Om die geldigheid en omvang van die eise vas te stel, word 'n raad van kommissarisse ingestel deur die regering van die Verenigde State, wie se toekennings finaal en afdoende is; met dien verstande dat die boa by die besluit oor die geldigheid van elke eis gelei en beheer word deur die beginsels en besluite van die besluit voorgeskryf deur die eerste en vyfde artikels van die nie -gekwalifiseerde konvensie, wat op die twintigste dag van November in die stad Mexiko gesluit is , duisend agthonderd drie en veertig; en in geen geval mag 'n toekenning gemaak word ten gunste van 'n eis wat nie deur hierdie beginsels en reëls omhels word nie.

Indien, na die mening van die genoemde raad van kommissarisse of die eisers, boeke, rekords of dokumente in besit of mag van die regering van die Mexikaanse Republiek nodig geag word vir die regverdige beslissing van enige eis, kommissarisse, of die eisers daardeur, moet binne die tydperk wat die kongres aanwys, skriftelik aansoek doen om dieselfde, gerig aan die Mexikaanse minister van buitelandse sake, wat deur die minister van buitelandse sake van die Verenigde State gestuur moet word; en die Mexikaanse regering neem op die vroegste moontlike oomblik na ontvangs van so 'n versoek 'n beroep op die boeke, rekords of dokumente wat so gespesifiseer is, wat in hul besit of mag is (of geverifieerde afskrifte of uittreksels daarvan) , aan die genoemde staatssekretaris gestuur word, wat dit onmiddellik aan die genoemde raad van kommissarisse sal oorhandig; met dien verstande dat geen sodanige aansoek deur of in die geval van 'n eiser gedoen mag word nie, totdat die feite wat deur hierdie boeke, rekords of dokumente verwag word, onder eed of bevestiging vermeld is.

ARTIKEL XVI Elkeen van die kontrakterende partye behou die volle reg voor om enige punt op sy grondgebied te versterk wat hy behoorlik mag oorweeg om dit vir sy veiligheid te versterk.

ARTIKEL XVII Die verdrag van liefde, handel en navigasie, gesluit in die stad Mexiko, op die vyfde dag van April, 1831 nC, tussen die Verenigde State van Amerika en die Verenigde Mexikaanse state, behalwe die bykomende artikel, en behalwe tot dusver aangesien die bepalings van genoemde verdrag onverenigbaar kan wees met enige bepaling in die huidige verdrag, word hiermee herleef vir die tydperk van agt jaar vanaf die dag van die uitruil van bekragtigings van hierdie verdrag, met dieselfde krag en deugde as daarin vervat ; in die lig daarvan dat elkeen van die kontrakterende partye die reg voorbehou, te eniger tyd na die verstryking van die genoemde tydperk van agt jaar, om dit te beëindig deur die ander party een jaar kennis te gee van sodanige voorneme.

ARTIKEL XVIII Alle voorrade vir troepe van die Verenigde State in Mexiko, wat by die hawens in die besetting van sodanige troepe aankom voor die finale ontruiming daarvan, alhoewel later vir die herstel van die pasgemaakte huise, is heeltemal vrygestel van pligte en aanklagte van enige aard; die regering van die Verenigde State hiermee inskakel en beloof om alle moontlike wagte om die inkomste van Mexiko te verseker, vas te stel en dit toe te pas, deur ander artikels as sodanig in te voer, beide in natura en in hoeveelheid, soos werklik verlang word vir die gebruik en verbruik van die magte van die Verenigde State gedurende die tyd wat hulle in Mexiko mag bly. Vir hierdie doel is dit die plig van alle amptenare en agente van die Verenigde State om by die Mexikaanse owerhede by die onderskeie hawens die pogings tot bedrieglike misbruik van hierdie bepaling, waarvan hulle weet of kan vermoed, aan die kaak te stel. en om aan sodanige owerhede alle hulp te verleen wat hulle in hulle mag het; en elke sodanige poging, as dit behoorlik bewys en vasgestel is deur 'n vonnis van 'n bevoegde tribunaal, word gestraf deur die konfiskering van die eiendom wat so probeer word om bedrieglik ingestel te word.

ARTIKEL XIX Ten opsigte van alle handelsware, gevolge en eiendom hoegenaamd, ingevoer in die hawens van Mexiko, tydens die besetting van die magte van die Verenigde State, hetsy deur burgers van die republiek, of deur burgers of onderdane van 'n neutrale nasie, die volgende reëls moet nagekom word: (1) Alle sodanige goedere, gevolge en eiendom, indien dit voorheen ingevoer is vir die herstel van die pashuise aan die Mexikaanse owerhede, soos bepaal in die derde artikel van hierdie verdrag, is vrygestel van konfiskering Alhoewel die invoer daarvan nie deur die Mexikaanse tarief verbied word nie. (2) Dieselfde volmaakte vrystelling word geniet vir al die goedere, effekte en eiendom, wat later ingevoer is vir die herstel van die pashuise en voorheen tot die sestig dae wat in die volgende artikel vasgestel is vir die inwerkingtreding van die Mexikaan tarief onderskeidelik by sulke hawens; die genoemde goedere, gevolge en eiendom is egter ten tyde van die invoer daarvan onderhewig aan die betaling van belasting, soos bepaal in die volgende artikel. (3) Alle goedere, effekte en eiendom wat in die twee voorafgaande reëls beskryf word, is tydens hul aanvang op die plek van invoer en by die vertrek van die plek vir die binneland vrygestel van alle belasting, belastings of bedrog van elke aard , onder watter titel of benaming ook al. Hulle sal daar ook nie onderhewig wees aan enige heffing op die verkoop daarvan nie. (4) Alle goedere, effekte en eiendom, beskryf in die eerste en tweede reëls, wat na enige plek in die binneland verwyder is, terwyl hierdie plek in die besetting van die magte van die Verenigde State was, sal tydens hul voortbestaan ​​daarin, wees vrygestel van alle belasting op die verkoop of verbruik daarvan, en van elke soort oplegging of bydrae, onder watter titel of benaming ook al. (5) Maar as enige goedere, effekte of eiendom, soos beskryf in die eerste en tweede reëls, verwyder word na 'n plek wat nie destyds deur die magte van die Verenigde State beset was nie, moet hulle by hul inbring op die plek, of by hul verkoop of verbruik daar, onderhewig aan dieselfde pligte wat hulle volgens die Mexikaanse wette in sulke gevalle moes betaal as hulle ingevoer was in vrede, deur die maritieme pashuise, en daar betaal die regte ooreenkomstig die Mexikaanse tarief. (6) Die eienaars van alle goedere, effekte of eiendom, wat in die eerste en tweede reëls beskryf word, en wat in enige van die hawens van Mexiko bestaan, het die reg om dieselfde te herverkoop, vrygestel van belasting, belasting of bydraes wat ook al. Met betrekking tot die metale of ander eiendom wat uit 'n Mexikaanse hawe uitgevoer is tydens die besetting van die magte van die Verenigde State en voorheen vir die herstel van die pasgemaakte huis by die hawe, hoef niemand deur die Mexikaanse owerhede vereis te word nie , hetsy in die algemeen of in die staat, om belasting, belasting of bydraes te betaal by sodanige uitvoer, of op enige wyse dit aan die owerhede te verantwoord.

ARTIKEL XX Deur die belang van die handel in die algemeen in ag te neem, word ooreengekom dat indien minder as sestig dae moet verstryk tussen die datum van ondertekening van hierdie verdrag en die herstel van die pasgemaakte huise, in ooreenstemming met die bepaling in die derde artikel, in in hierdie geval word alle goedere, gevolge en eiendom wat by die Mexikaanse hawens aankom na die herstel van die genoemde gebruikshuise en voorheen tot die verstryking van sestig dae na die dag van ondertekening van hierdie verdrag toegelaat; en daar word geen ander heffings gehef as die heffings bepaal deur die tarief wat by sodanige gebruikshuise van krag was ten tyde van die herstel daarvan nie. En op al hierdie goedere, gevolge en eiendom, geld die reëls wat in die vorige artikel vasgestel is.

ARTIKEL XXI As daar ongelukkig 'n onenigheid sou ontstaan ​​tussen die regerings van die twee republieke, hetsy met betrekking tot die interpretasie van enige bepaling in hierdie verdrag, of met betrekking tot enige ander besonderheid rakende die politieke of handelsbetrekkinge van die twee nasies, Regerings, in die naam van die nasies, belowe mekaar wel dat hulle op die mees opregte en opregte manier sal poog om die verskille wat so ontstaan ​​op te los, en om die toestand van vrede en vriendskap waarin die twee lande tans is, te behou plaas hulself en gebruik daartoe onderlinge voorstellings en stille onderhandelinge. En as hulle nie in staat sou wees om tot 'n ooreenkoms te kom nie, hoef 'n toevlug om hierdie rede nie tot vergelding, aggressie of vyandigheid van enige aard, deur die een republiek teen die ander nie, totdat die Die regering van dit wat hom as gegrief ag, sal in die gees van vrede en goeie buurland volwasse oorweeg het of dit nie beter sou wees om hierdie verskil te bepaal deur die arbitrasie van kommissarisse aan elke kant, of deur die van 'n vriendelike nasie . En sou so 'n kursus deur een van die partye voorgestel word, sal die ander daartoe toegaan, tensy dit heeltemal onverenigbaar is met die aard van die verskil of die omstandighede van die saak.

ARTIKEL XXII As (wat nie te wagte is nie en wat God mag verbied) oorlog ongelukkig tussen die twee republieke sou uitbreek, doen hulle dit nou, met die oog op so 'n ramp, hulself plegtig aan mekaar en aan die wêreld om die volgende reëls; absoluut waar die aard van die onderwerp dit toelaat, en so na as moontlik in alle gevalle waar sodanige absolute nakoming onmoontlik sal wees:

(1) Die handelaars van een van die republieke wat dan in die ander woonagtig is, mag twaalf maande (vir diegene wat in die binneland woon) en ses maande (vir diegene wat by die hawens woon) hul skuld invorder en hul sake afhandel; gedurende watter tydperke hulle dieselfde beskerming sal geniet en in alle opsigte op dieselfde voet as die burgers of onderdane van die vriendelikste nasies sal wees; en, by verstryking daarvan, of op enige tydstip tevore, sal hulle die volle vryheid hê om te vertrek, al hul gevolge af te dwing sonder verontwaardiging of hindernis, en voldoen aan dieselfde wette wat die burgers of onderdane van die vriendelikste nasies moet voldoen aan. By die ingang van die leërs van die een of ander nasie in die gebiede van die ander, vroue en kinders, kerklikes, geleerdes van elke fakulteit, bewerkers van die aarde, handelaars, ambagsmanne, vervaardigers en vissers, ongewapende en bewoonde onbevestigde dorpe, dorpe of plekke, en in die algemeen sal alle persone wie se beroepe ten behoewe van die gemeenskaplike bestaan ​​en voordeel van die mensdom is, toegelaat word om hul onderskeie werksgeleenthede voort te sit, ongeskonde in hul persone. Hulle huise of goedere mag ook nie verbrand of op 'n ander manier vernietig word nie, en hulle vee word nie weggeneem of hulle landerye word vermors deur die gewapende mag in wie se mag hulle deur die oorlog kan gebeur nie; maar as die noodsaaklikheid ontstaan ​​om iets van hulle af te neem vir die gebruik van so 'n gewapende mag, sal dieselfde betaal word teen 'n billike prys. Alle kerke, hospitale, skole, kolleges, biblioteke en ander instellings vir liefdadigheidsdoeleindes en voordelige doeleindes, word gerespekteer en alle persone wat met dieselfde persoon verbind is, word beskerm by die uitvoering van hul pligte en die uitoefening van hul beroepe.

(2). Om die lot van krygsgevangenes te verlig, moet alle praktyke, soos om hulle na verre, onheilige of onheilspellende distrikte te stuur, of in nabye en skadelike plekke te verdring, versigtig vermy word. Hulle mag nie in kerke, gevangenisskepe of gevangenisse opgesluit wees nie; word ook nie in ysters gesit, of gebind of op 'n ander manier beperk in die gebruik van hul ledemate nie. Die beamptes geniet die vryheid van hul paroles, binne gerieflike distrikte, en het gemaklike woonbuurte; en die gewone soldate sal beskikbaar wees (in kantone, oop en uitgebreid genoeg vir lug en oefening, en in die kaserne ingerig, net so ruim en goed as wat die party in wie se mag hulle het, vir sy eie troepe. Maar as enige amp sy op vrylating deur die distrik te verlaat wat aan hom toegewys is, o sal enige ander gevangene ontsnap uit die perke van sy kanton nadat hulle hom aangewys is; maak voorsiening vir sy vryheid op parool of in kanton. En as 'n beampte wat sy parool breek, of 'n gewone soldaat wat ontsnap uit die grense wat hom opgedra is, in die wapen gevind word voordat hy gereeld uitgeruil word, sal die persoon wat aanstoot neem, behandel word. volgens die vasgestelde oorlogswette. Die beamptes word daagliks voorsien deur die party in wie se mag hulle is, met soveel rantsoene en dieselfde artikels as wat in natura of deur kommutasie, na offisiere van gelyke rang in sy eie leër; en alle ander sal daagliks voorsien word van die rantsoen wat 'n gewone soldaat in eie diens toelaat; die waarde van alles wat by die einde van die oorlog, of op tydperke waarop die onderskeie bevelvoerders ooreengekom het, aan die einde van die oorlog betaal moet word deur die ander party, op 'n wedersydse aanpassing van die rekeninge vir die bestaan ​​van gevangenes; en sodanige rekeninge mag nie met ander gemeng of verreken word nie, en ook nie die saldo wat hulle teruggehou word nie, as 'n vergoeding of vergelding om welke rede ook al, werklik of voorgegee. Elke party mag 'n kommissaris van gevangenes, aangestel deur self, met elke kanton van gevangenes, in besit van die ander; watter kommissaris sal die gevangenes so gereeld as hy wil; sal toegelaat word om belasting te ontvang, vrygestel van alle pligte, en te versprei, al die geriewe wat hulle deur hulle vriende mag stuur; en is vry om sy verslae in ope briewe aan die party by wie hy werksaam is, oor te dra. En daar word verklaar dat nóg die voorgee dat oorlog alle verdrae oplos, of enigiets anders, as die nietige of opskorting van die plegtige verbond in hierdie artikel beskou sal word. Inteendeel, die toestand van die oorlog is presies dit waarvoor dit voorsien word; en waartydens die bepalings daarvan net so heilig nagekom moet word as die mees erkende verpligtinge ingevolge die natuur- of volkereg.

ARTIKEL XXIII Hierdie verdrag word deur die President van die Verenigde State van Amerika bekragtig deur en met advies en toestemming van die Senaat daarvan; en deur die president van die Mexikaanse Republiek, met die vorige goedkeuring van sy algemene kongres; en die bekragtigings word in die stad Washington, of op die setel van die regering van Mexiko, uitgeruil binne vier maande vanaf die datum van ondertekening hiervan, of vroeër indien dit prakties moontlik is. In die geloof waarvan ons, die onderskeie gevolmagtigdes, hierdie verdrag van vrede, vriendskap, grense en skikking onderteken het, en ons seëls onderskeidelik hierby aangebring het. Gedoen in vyfvoud, in die stad Guadalupe Hidalgo, op die tweede dag van Februarie, in die jaar van ons Here duisend agt honderd agt en veertig.

N. P. TRIST LUIS P. CUEVAS BERNARDO COUTO MIGL. ATRISTAIN


Die Verdrag van Guadalupe Hidalgo

Die Verdrag van Guadalupe Hidalgo, wat die Mexikaanse-Amerikaanse oorlog (1846-1848) amptelik beëindig het, is op 2 Februarie 1848 onderteken in Guadalupe Hidalgo, 'n stad noord van die hoofstad waarheen die Mexikaanse regering gevlug het met die opmars van Amerikaanse magte. Volgens sy bepalings het Mexiko 55 persent van sy grondgebied afgestaan, insluitend dele van die huidige Arizona, Kalifornië, New Mexico, Texas, Colorado, Nevada en Utah, aan die Verenigde State. Mexiko het alle eise aan Texas prysgegee en die Rio Grande erken as die suidelike grens met die Verenigde State. Lees meer.


Verdrag van Guadalupe Hidalgo

Ons redakteurs gaan na wat u ingedien het, en bepaal of hulle die artikel moet hersien.

Verdrag van Guadalupe Hidalgo, (2 Februarie 1848), verdrag tussen die Verenigde State en Mexiko wat die Mexikaanse Oorlog beëindig het. Dit is onderteken by Villa de Guadalupe Hidalgo, 'n noordelike buurt van Mexikostad. Die verdrag trek die grens tussen die Verenigde State en Mexiko by die Rio Grande en die Gila -rivier vir 'n betaling van $ 15,000,000.Die Verenigde State het meer as 1,360,000 vierkante kilometer grond (nou Arizona, Kalifornië, in die westelike Colorado, Nevada) , New Mexico, Texas en Utah) uit Mexiko en het in ruil daarvoor ingestem om die eise van meer as $ 3,000,000 wat Amerikaanse burgers teen Mexiko gemaak het, te vereffen. Met hierdie anneksasie is die kontinentale uitbreiding van die Verenigde State voltooi, behalwe die grond wat in die Gadsden -aankoop (1853) bygevoeg is.

Die verdrag het gehelp om 'n burgeroorlog in Mexiko en die Verenigde State aan die gang te sit. In Mexiko het baie burgers onseker oor die toekoms van hul land gelaat, aangesien 'n onafhanklike staat politieke ekstremisme gevolg het, en burgeroorlog het aan die einde van 1857 uitgebreek. Die uitbreiding van slawerny in die Verenigde State is deur die Missouri -kompromie (1820) besleg, die aanvulling van die groot Mexikaanse kanaal as 'n nuwe Amerikaanse gebied heropen die vraag. Pogings om dit op te los, het gelei tot die ongemaklike kompromie van 1850 en die Kansas - Nebraska Act (1854).

Hierdie artikel is onlangs hersien en bygewerk deur Amy McKenna, senior redakteur.


Inhoud

Die vredesgesprekke is onderhandel deur Nicholas Trist, hoofklerk van die Amerikaanse ministerie van buitelandse sake, wat generaal Winfield Scott as diplomaat en president James K. Polk se verteenwoordiger vergesel het.Trist en generaal Scott, na twee vorige onsuksesvolle pogings om 'n verdrag met generaal José Joaquín de Herrera te onderhandel, het bepaal dat die enigste manier om Mexiko te hanteer as 'n oorwonne vyand was. Nicholas Trist het onderhandel met 'n spesiale kommissie wat die ineengestorte regering verteenwoordig het onder leiding van Don José Bernardo Couto, Don Miguel de Atristain en Don Luis Gonzaga Cuevas van Mexiko. [3]

Alhoewel Mexiko Alta California en Santa Fe de Nuevo México afgestaan ​​het, het die teks van die verdrag [4] nie 'n lys van gebiede gegee wat afgestaan ​​moes word nie en vermy dit die betwiste kwessies wat die oorsaak van oorlog was: die geldigheid van die afskeiding van die Republiek van 1836 in 1836 , Texas se ongedwonge grensaansprake tot by die Rio Grande, en die anneksasie van Texas deur die Verenigde State in 1845.

In plaas daarvan het artikel V van die verdrag bloot die nuwe grens tussen Amerika en Mexiko beskryf. Van oos na wes het die grens bestaan ​​uit die Rio Grande noordwes van sy mond tot by die punt waar dit die suidelike grens van New Mexico (ongeveer 32 grade noord) tref, soos op die Disturnell -kaart getoon, en dan weswaarts vanaf hierdie punt na die 110de meridiaan wes, dan noord langs die 110de Meridiaan tot by die Gila -rivier en af ​​met die rivier tot by die monding. Anders as die New Mexico -segment van die grens, wat gedeeltelik van onbekende geografie afhang, "om alle probleme op te spoor om die grens tussen Upper en Lower California op die grond op te spoor", is 'n reguit lyn uit die monding van die Gila getrek na een mariene liga suid van die mees suidelike punt van die hawe van San Diego, effens noord van die vorige Mexikaanse provinsiale grens by Playas de Rosarito.

Deur die grens in die Adams – Onís-verdrag met die grens van Guadalupe Hidalgo te vergelyk, het Mexiko ongeveer 55% van sy territoriale aansprake voor die oorlog voor Texas [5] toegestaan ​​en het dit nou 'n oppervlakte van 1.972.550 km² (761.606 vierkante myl).

In die Verenigde State staan ​​die 1,36 miljoen km² (525,000 vierkante myl) van die gebied tussen die Adams-Onis- en Guadalupe Hidalgo-grense buite die 1,007,935 km2 (389,166 vierkante myl) wat die Republiek van Texas geëis het, bekend as die Mexikaanse sessie. Dit beteken dat die Mexikaanse sessie geen gebied oos van die Rio Grande insluit nie, terwyl die territoriale aansprake van die Republiek Texas geen gebied wes van die Rio Grande insluit nie. Die Mexikaanse sessie het in wese die geheel van die voormalige Mexikaanse gebied Alta California ingesluit, maar slegs die westelike deel van Santa Fe de Nuevo Mexico, en bevat die hele huidige Kalifornië, Nevada en Utah, die grootste deel van Arizona en westelike gedeeltes van New Mexiko en Colorado.

Artikels VIII en IX verseker die veiligheid van die bestaande eiendomsreg van Mexikaanse burgers wat in die oorgedra gebiede woon. Ondanks die versekering van die teendeel, is die eiendomsreg van Mexikaanse burgers dikwels nie deur die VSA nagekom in ooreenstemming met wysigings en interpretasies van die Verdrag nie. [6] [7] [8] Die VSA het ook ingestem om $ 3,25 miljoen (gelykstaande aan $ 97,2 miljoen vandag) aan skuld te neem wat Mexiko aan Amerikaanse burgers verskuldig is.

Die inwoners het 'n jaar om te kies of hulle Amerikaanse of Mexikaanse burgerskap wil hê. Meer as 90% het Amerikaanse burgerskap gekies. Die ander het teruggekeer na Mexiko (waar hulle grond gekry het), of in sommige gevalle in Nieu -Mexiko toegelaat om as Mexikaanse burgers in plek te bly. [9] [10]

Artikel XII het die Verenigde State aangespoor om 15 miljoen dollar (gelykstaande aan $ 450 miljoen vandag), [11] in jaarlikse paaiemente van 3 miljoen dollar, "In ag genome die verlenging," te betaal.

Artikel XI van die verdrag was vir Mexiko belangrik. Dit het bepaal dat die Verenigde State strooptogte deur Indiërs na Mexiko sou voorkom en straf, Amerikaners verbied het om eiendom te bekom, insluitend vee, wat deur die Indiërs tydens die aanvalle geneem is, en verklaar dat die VSA gevangenes van die Indiane na Mexiko sou terugbring. Mexikane het geglo dat die Verenigde State die aanvalle van Comanche en Apache wat die noorde van Mexiko in die jare voor die oorlog verwoes het, aangemoedig en bygestaan ​​het. Hierdie artikel het hulle verligting belowe. [12]

Artikel XI was egter onafdwingbaar. Destruktiewe Indiese aanvalle het voortgegaan ondanks 'n sterk Amerikaanse teenwoordigheid naby die Mexikaanse grens. Mexiko het 366 eise by die Amerikaanse regering ingedien vir skade wat Comanche en Apache -aanvalle tussen 1848 en 1853 aangerig het. [13] In 1853, in die Verdrag van Mesilla wat die Gadsden -aankoop sluit, is artikel XI nietig verklaar. [14]

Resultate wysig

Die grond wat die Verdrag van Guadalupe Hidalgo na die Verenigde State gebring het, het tussen 1850 en 1912 ook al of gedeeltelik tien state geword: Kalifornië (1850), Nevada (1864), Utah (1896) en Arizona (1912), sowel soos, afhangende van interpretasie, die hele staat Texas (1845), wat toe 'n deel van Kansas (1861) Colorado (1876) Oklahoma (1907) en New Mexico (1912) ingesluit het. Die domein wat verkry is, is deur die Federal Interagency Committee gegee as 338,680,960 hektaar. [15] Die koste was $ 16,295,149 of ongeveer 5 sent per hektaar. [15] Die res (die suidelike dele) van New Mexico en Arizona is vreedsaam aangekoop onder die Gadsden -aankoop, wat in 1853 uitgevoer is. In hierdie aankoop betaal die Verenigde State 'n ekstra $ 10 miljoen (gelykstaande aan $ 250 miljoen in 2019), vir grond wat bedoel is om 'n transkontinentale spoorweg te akkommodeer. Die Amerikaanse burgeroorlog het die bou van so 'n roete egter vertraag, en eers in 1881 is die Southern Pacific Railroad uiteindelik voltooi as 'n tweede transkontinentale spoorlyn, wat die doel van die verkryging vervul. [16]

Mexiko het die betrokke gebied opgeëis sedert hy sy onafhanklikheid van die Spaanse Ryk in 1821 ná die Mexikaanse Onafhanklikheidsoorlog gewen het. Die Spanjaarde het in die voorafgaande drie eeue 'n deel van die gebied van die Amerikaanse Indiese stamme verower, maar daar het kragtige en onafhanklike inheemse nasies in die noordelike gebied van Mexiko gebly. Die meeste van die grond was te droog (lae reënval) en te bergagtig om baie mense te ondersteun, tot die koms van nuwe tegnologie na ongeveer 1880: middele vir die opdam en verspreiding van water uit die paar riviere na besproeiingslandbougrond die telegraaf die spoorweg die telefoon en elektriese krag.

Ongeveer 80 000 Mexikane het gedurende die periode 1845 tot 1850 Kalifornië, New Mexico, Arizona en Texas bewoon, met baie minder in Nevada, suidelike en westelike Colorado en Utah. [17] Op 1 Maart 1845 onderteken die Amerikaanse president John Tyler wetgewing om die Verenigde State te magtig om die Republiek van Texas te annekseer, met ingang van 29 Desember 1845. Die Mexikaanse regering, wat die Republiek van Texas nooit as 'n onafhanklike land erken het nie, het gewaarsku dat anneksasie as 'n oorlogshandeling beskou sal word. Die Verenigde Koninkryk en Frankryk, wat albei die onafhanklikheid van die Republiek van Texas erken het, het Mexiko herhaaldelik probeer weerhou om oorlog teen sy noordelike buurland te verklaar. Britse pogings om die probleem te bemiddel, was vrugteloos, deels omdat daar bykomende politieke geskille (veral die grensgeskil in Oregon) ontstaan ​​het tussen Groot -Brittanje (as aanspraakmaker van die moderne Kanada) en die Verenigde State.

Op 10 November 1845, voor die uitbreek van vyandelikhede, het president James K. Polk sy gesant, John Slidell, na Mexiko gestuur. Slidell het instruksies gehad om Mexiko ongeveer $ 5 miljoen vir die gebied Nuevo México aan te bied en tot $ 40 miljoen vir Alta California. [18] Die Mexikaanse regering het Slidell van die hand gewys en geweier om selfs met hom te vergader. [19] Vroeër in daardie jaar het Mexiko die diplomatieke betrekkinge met die Verenigde State verbreek, deels gebaseer op die interpretasie daarvan van die Adams -Onís -verdrag van 1819, waaronder pas onafhanklike Mexiko beweer het dat dit regte geërf het. In die ooreenkoms het die Verenigde State alle aansprake op die Spaanse gebied "vir ewig verloën". [20] [21]

Geen van die partye het verdere stappe gedoen om 'n oorlog te vermy nie. Intussen het Polk 'n groot territoriale geskil met Brittanje besleg via die Oregon -verdrag, wat op 15 Junie 1846 onderteken is. Deur die moontlikheid van konflik met Groot -Brittanje te vermy, het die VSA 'n vrye hand gekry ten opsigte van Mexiko. Na die Thornton -saak van 25 tot 26 April, toe Mexikaanse magte 'n Amerikaanse eenheid in die betwiste gebied aanval, met die gevolg dat 11 Amerikaners dood, vyf gewond en 49 gevange geneem is, het die Kongres 'n oorlogsverklaring aangeneem, wat Polk op 13 Mei onderteken het 1846. Die Mexikaanse Kongres reageer met sy eie oorlogsverklaring op 7 Julie 1846. [ aanhaling nodig ]

Amerikaanse magte het vinnig ver buite Texas beweeg om Alta Kalifornië en New Mexico te verower. Die geveg daar eindig op 13 Januarie 1847 met die ondertekening van die "Kapitulasie -ooreenkoms" by "Campo de Cahuenga" en die einde van die Taos -opstand. [22] Teen die middel van September 1847 het Amerikaanse troepe sentraal Mexiko suksesvol binnegeval en Mexiko -stad beset.

Vredesonderhandelinge Redigeer

Sommige Oos -demokrate het gevra dat Mexiko volledig geannekseer word en beweer dat sommige Mexikaanse liberale dit sal verwelkom, [23] maar die toespraak van president Polk in Desember 1847 bevestig die Mexikaanse onafhanklikheid en voer uitgebreid aan dat besetting en verdere militêre operasies in Mexiko gemik op die verkryging van 'n verdrag om Kalifornië en New Mexico af te staan ​​tot ongeveer die 32ste parallel noord en moontlik Baja California en deurgangsregte oor die Isthmus van Tehuantepec. [19]

Ondanks sy lang militêre nederlae was die Mexikaanse regering huiwerig om in te stem tot die verlies van Kalifornië en New Mexico. Selfs met sy hoofstad onder besetting van die vyand, was die Mexikaanse regering geneig om faktore te oorweeg, soos die onwilligheid van die Amerikaanse administrasie om Mexiko regstreeks te annekseer en wat diep verdeeldheid in die Amerikaanse mening van die Amerikaanse owerhede oor die oorlog en sy doelwitte blyk te wees. om tot die gevolgtrekking te kom dat dit eintlik in 'n baie beter onderhandelingsposisie was as wat die militêre situasie sou kon voorstel. [ aanhaling nodig ] 'N Verdere oorweging was die teenkanting van die Mexikaanse regering teen slawerny en sy bewustheid van die bekende en groeiende skeiding in die VSA oor slawerny. Dit was dus sinvol dat Mexiko onderhandel het met die doel om te belê in die Noord -Amerikaanse belange ten koste van Suid -Amerikaanse belange. [ aanhaling nodig ]

Die Mexikane het vredesvoorwaardes voorgestel wat slegs die verkoop van Alta California noord van die 37ste parallel noord - noord van Santa Cruz, Kalifornië en Madera, Kalifornië en die suidelike grense van die huidige Utah en Colorado - bied. Hierdie gebied is reeds oorheers deur Anglo-Amerikaanse setlaars, maar miskien nog belangriker uit die Mexikaanse oogpunt, dit verteenwoordig die grootste deel van die vooroorlogse Mexikaanse gebied noord van die Missouri Compromise-lyn van parallel 36 ° 30 ′ noord-lande wat, indien wat deur die VSA geannekseer is, sou deur Noordelikes vermoedelik vir ewig vry van slawerny wees. Die Mexikane het ook aangebied om die Amerikaanse anneksasie van Texas te erken, maar het die eis van die Nueces -rivier as 'n grens gehou.

Alhoewel die Mexikaanse regering nie redelikerwys kon verwag het dat die Polk -administrasie sulke voorwaardes sou aanvaar nie, sou dit rede gehad het om te hoop dat 'n verwerping van vredesvoorwaardes wat so gunstig is vir Noordelike belange, moontlik die moontlikheid kan veroorsaak dat daar gedeeltelike konflik in die Verenigde State ontstaan, of miskien selfs 'n burgeroorlog wat die Amerikaanse militêre posisie in Mexiko noodlottig sou ondermyn. In plaas daarvan het hierdie terme gekombineer met ander Mexikaanse eise (veral vir verskillende vrywarings) slegs wydverspreide verontwaardiging in die VSA veroorsaak, sonder om die deeltydse konflik te veroorsaak waarop die Mexikane gehoop het.

Jefferson Davis het Polk aangeraai dat as Mexiko kommissarisse aanstel om na die VSA te kom, die regering wat hulle aangestel het, waarskynlik omvergewerp sal word voordat hulle hul missie voltooi het, en hulle sal waarskynlik as verraaiers geskiet word by hul terugkeer, sodat die enigste hoop op vrede was om het 'n Amerikaanse verteenwoordiger in Mexiko. [24] Nicholas Trist, hoofklerk van die staatsdepartement onder president Polk, het uiteindelik 'n verdrag met die Mexikaanse afvaardiging onderhandel nadat hy sy terugroeping deur president Polk geïgnoreer het omdat hy nie 'n verdrag kon bekom nie. [25] Ondanks die onderhandeling van die verdrag teen sy instruksies, gegewe die bereiking van die groot Amerikaanse doel, het president Polk dit aan die senaat oorgedra. [25]

Die Verdrag van Guadalupe Hidalgo is op 2 Februarie 1848 onderteken deur Nicholas Trist (namens die VSA) en Luis G. Cuevas, Bernardo Couto en Miguel Atristain as gevolmagtigde verteenwoordigers van Mexiko, by die hoofaltaar van die ou basiliek van Guadalupe in Villa Hidalgo (binne die huidige stadsgrense) aangesien Amerikaanse troepe onder bevel van genl Winfield Scott Mexico -stad beset het. [26]

Veranderinge aan die verdrag en bekragtiging Redigeer

Die weergawe van die verdrag wat deur die Senaat van die Verenigde State bekragtig is, het Artikel X uitgeskakel [27] wat verklaar dat die Amerikaanse regering alle grondtoelaes wat deur die onderskeie regerings aan die VSA toegestaan ​​is, sal eerbiedig en waarborg. Artikel VIII het gewaarborg dat Mexikane wat meer as een jaar in die afgestaande lande gebly het outomaties volwaardige burgers van die Verenigde State sou word (of hulle hul voorneme sou verklaar om Meksikaanse burgers te bly), maar die Senaat het Artikel IX gewysig, die eerste paragraaf verander en uitgesluit die laaste twee. Onder die veranderinge was dat Mexikaanse burgers 'op die regte tyd toegelaat sou word' (waaroor die Kongres van die Verenigde State sal oordeel) 'in plaas van' so gou as moontlik ', soos onderhandel tussen Trist en die Mexikaanse afvaardiging.

'N Wysiging deur Jefferson Davis wat die meeste van Tamaulipas en Nuevo León, die hele Coahuila en 'n groot deel van Chihuahua in die VSA gee, word ondersteun deur beide senatore uit Texas (Sam Houston en Thomas Jefferson Rusk), Daniel S. Dickinson van New York, Stephen A Douglas van Illinois, Edward A. Hannegan van Indiana, en een elk uit Alabama, Florida, Mississippi, Ohio, Missouri en Tennessee. Die meeste leiers van die Demokratiese party, Thomas Hart Benton, John C. Calhoun, Herschel V. Johnson, Lewis Cass, James Murray Mason van Virginia en Ambrose Hundley Sevier is gekant en die wysiging is met 44-11 verslaan. [28]

'N Wysiging deur die senator George Edmund Badger van Noord -Carolina om New Mexico en Kalifornië uit te sluit, verloor 35–15, en drie Southern Whigs stem saam met die Demokrate. Daniel Webster was bitter dat vier senators van New England beslissende stemme gemaak het vir die verkryging van die nuwe gebiede.

'N Mosie om die Wilmot Proviso (wat slawerny uit die verworwe gebiede verbied) in die verdrag in te sluit, misluk 15–38 op deursnee.

Die verdrag is aan John Nugent uitgelek voordat die Amerikaanse senaat dit kon goedkeur. Nugent het sy artikel in die New York Herald en daarna deur senatore ondervra. Hy is 'n maand lank in 'n kamer van die Senaat aangehou, alhoewel hy voortgegaan het om artikels vir sy koerant te liasseer en by die huis van die wapensersant te slaap en te slaap. Nugent het nie sy bron bekend gemaak nie, en senatore het uiteindelik hul pogings laat vaar. [29]

Die verdrag is daarna deur die Amerikaanse senaat bekragtig deur 'n stemming van 38 tot 14 op 10 Maart 1848 en deur Mexiko deur 'n wetgewende stemming van 51 tot 34 en 'n senaat van 33 tot 4, op 19 Mei 1848. Nuus dat die wetgewing in New Mexico Die vergadering het pas 'n wet aangeneem vir die organisasie van 'n Amerikaanse territoriale regering wat die Mexikaanse kommer oor die verlaat van die mense in New Mexico help verlig het. [30] Die verdrag is formeel op 4 Julie 1848 afgekondig. [31]

Protokol van Querétaro Edit

Op 30 Mei 1848, toe die twee lande die bekragtiging van die verdrag van Guadalupe Hidalgo uitruil, onderhandel hulle verder oor 'n protokol van drie artikels om die wysigings te verduidelik. Die eerste artikel verklaar dat die oorspronklike artikel IX van die verdrag, hoewel vervang deur artikel III van die Verdrag van Louisiana, steeds die regte verleen wat in artikel IX omskryf word. Die tweede artikel bevestig die geldigheid van grondtoelaes ingevolge die Mexikaanse wetgewing. [32]

Die protokol het verder opgemerk dat die verduidelikings deur die Mexikaanse minister van buitelandse sake namens die Mexikaanse regering aanvaar is [32] en in Querétaro onderteken is deur A. H. Sevier, Nathan Clifford en Luis de la Rosa.

Die VSA sal later die protokol ignoreer op grond van die feit dat die Amerikaanse verteenwoordigers hul outoriteit te veel bereik het. [33]

Verdrag van Mesilla Redigeer

Die Verdrag van Mesilla, wat die aankoop van Gadsden van 1854 gesluit het, het aansienlike gevolge vir die verdrag van Guadalupe Hidalgo. Artikel II van die verdrag het artikel XI van die verdrag van Guadalupe Hidalgo nietig verklaar, en artikel IV het artikels VI en VII van Guadalupe Hidalgo verder vernietig. Artikel V herbevestig egter die eiendomswaarborge van Guadalupe Hidalgo, spesifiek die vervat in artikels VIII en IX. [34]

Benewens die verkoop van grond, het die verdrag ook voorsiening gemaak vir die erkenning van die Rio Grande as die grens tussen die staat Texas en Mexiko. [35] Die landgrense is bepaal deur 'n opnamespan van aangewese Mexikaanse en Amerikaanse verteenwoordigers, [25] en in drie volumes gepubliseer as The United States and Mexican Boundary Survey. Op 30 Desember 1853 het die lande per ooreenkoms die grens van die aanvanklike een verander deur die aantal grensmerkers van 6 na 53 te verhoog. [25] Die meeste van hierdie merkers was eenvoudig klipstapels. [25] Twee latere konvensies, in 1882 en 1889, het die grense verder verduidelik, aangesien sommige van die merkers verskuif of vernietig is. [25] Fotograwe is ingebring om die ligging van die merkers te dokumenteer. Hierdie foto's is in Record Group 77, Records of the Office of the Chief Engineers, in die National Archives.

Die suidelike grens van Kalifornië is aangewys as 'n lyn vanaf die aansluiting van die riviere Colorado en Gila weswaarts na die Stille Oseaan, sodat dit een Spaanse liga suid van die mees suidelike deel van San Diego -baai verbygaan. Dit is gedoen om te verseker dat die Verenigde State San Diego en sy uitstekende natuurlike hawe ontvang, sonder om op moontlike onakkurate benamings per breedtegraad staat te maak. [ aanhaling nodig ]

Die verdrag het die keuse van Amerikaanse burgerskap uitgebrei tot Mexikane in die nuut gekoopte gebiede, voordat baie Afro -Amerikaners, Asiërs en inheemse Amerikaners in aanmerking gekom het. As hulle sou besluit, moes hulle binne 'n jaar aan die Amerikaanse regering verklaar dat die verdrag anders onderteken is; hulle kon Mexikaanse burgers bly, maar hulle sou moes verhuis. [5] Tussen 1850 en 1920 het die Amerikaanse sensus die meeste Mexikane as ras "blank" geag. [36] Nietemin het spanning in die rasse voortgeduur in die era na anneksasie, weerspieël in dinge soos die Greaser Act in Kalifornië, toe tienduisende Mexikaanse onderdane skielik binne die grense van die Verenigde State woon. Mexikaanse gemeenskappe bly geskei de facto van en ook binne ander Amerikaanse gemeenskappe, wat deur die Mexikaanse migrasie tot aan die einde van die 20ste eeu deur die suidweste voortgesit word. [ aanhaling nodig ]

Gemeenskapsregte in Kalifornië is 'n erfenis van die Mexikaanse era.Die Verdrag van Guadalupe Hidalgo het bepaal dat die eiendomsreg van Mexikaanse onderdane onaantasbaar gehou sou word. Die vroeë Kaliforniërs was verplig om die gemeenskapseiendomstelsel voort te sit met betrekking tot die verdienste en die opbou van eiendom tydens 'n huwelik, en dit is opgeneem in die Kaliforniese grondwet. [37]

Grond verkry deur die Verenigde State Edit

Die VSA het sommige of al die Amerikaanse state Arizona, Kalifornië, Colorado, Nevada, New Mexico, Utah en Wyoming uit die verdrag ontvang.

Bykomende uitgawes Redigeer

Geskille oor die vraag of al hierdie nuwe gebied in vrye state of slawestate gemaak moet word, het grootliks bygedra tot die toename in die spanning tussen Noord -Suid wat meer as 'n dekade later tot die Amerikaanse burgeroorlog gelei het.

Grensgeskille het voortgegaan. Die begeerte om die grondgebied van die Verenigde State uit te brei, het onverpoos voortgegaan en die ekonomiese probleme van Mexiko het voortgeduur, [38] wat gelei het tot die omstrede Gadsden -aankoop in 1854 en William Walker se republiek van laer -Kalifornië in dieselfde jaar. [ aanhaling nodig ] Die Kanaaleilande van Kalifornië en Farallon -eilande word nie in die Verdrag genoem nie. [39]

Die grens is gereeld deur die weermag van albei lande oorgesteek. Mexikaanse en Konfederale troepe het dikwels tydens die Amerikaanse burgeroorlog gebots, en die VSA het die grens oorgesteek tydens die oorlog van Franse ingryping in Mexiko. In Maart 1916 lei Pancho Villa 'n aanval op die Amerikaanse grensstad Columbus, New Mexico, wat gevolg is deur die Pershing -ekspedisie. Die verskuiwing van die Rio Grande sedert die ondertekening van die Verdrag van Guadalupe het 'n geskil veroorsaak oor die grens tussen die state New Mexico en Texas, 'n saak waarna die Country Club Dispute verwys is, wat in 1927 deur die Amerikaanse Hooggeregshof beslis is. [ 40] Die twis oor die eise vir gemeenskapstoelaes in New Mexico duur tot vandag toe voort. [41]

Die Verdrag van Guadalupe Hidalgo het daartoe gelei dat die Internasionale Grens- en Waterkommissie in 1889 gestig is om die grens te handhaaf en ingevolge nuwer verdrae om rivierwater tussen die twee lande toe te ken en voorsiening te maak vir vloedbeheer en watersanitasie. Eens beskou as 'n model van internasionale samewerking, is die IBWC die afgelope dekades hewig gekritiseer as 'n institusionele anachronisme, wat deur moderne sosiale, omgewings- en politieke aangeleenthede omseil is. [42]


Verdrag van Guadalupe-Hidalgo is aan die "grens"

Onlangs het ek en die konserwator van die National Archives, Morgan Zinsmeister, gereis na Pueblo, Colorado, wat eens op die grens tussen die Verenigde State en Mexiko gestaan ​​het.

Ons was daar om die oorspronklike Verdrag van Guadalupe-Hidalgo te installeer in die "Borderlands of Southern Colorado" -uitstalling by die El Pueblo History Museum in Pueblo, Colorado.

Op die twee uur se ry suid van Denver na Pueblo, sien ons die sneeubedekte Rockies en Pike's Peak. In Pueblo het ons deur die strate gestap en die atmosfeer van die Ou Weste versag.

Die ligging self het 'n ander vlak bygevoeg om die geskiedenis wat daar plaasgevind het, te verstaan ​​en te waardeer. David Ferriero, argivaris van die Verenigde State, maak die punt beter as ek, toe hy sê:

Die Verdrag van Guadalupe-Hidalgo is 'n mylpaal in die Amerikaanse geskiedenis wat 'n oorlog beëindig en ons land hervorm het. Ons is geëerd om hierdie vredesverdrag te deel met die El Pueblo Museum, gebou op die terrein van 1842 op hierdie historiese internasionale grens.

Volgens die direkteur van El Pueblo Museum, Dawn DiPrince:

Die "Borderlands" -uitstalling brei uit wat die meeste Coloradans dink hulle weet van Colorado. Die mense en gesinne van die suide van Colorado verskil van die res van die staat. . . . Ons het 'n ryk, kulturele erfenis, en baie van ons het hierdie tradisies beskerm en assimilasie weerstaan. Hierdie unieke en hibriede geskiedenis is 'n integrale deel van 'n breër begrip van die multi-dimensionele Colorado-verhaal.

Het u al ooit daaraan gedink wat 'n gevoel van plek vir u na voorwerpe in 'n museum bied? Miskien word u in die skilderye van Claude Monet na die oewer van die Seine gebring of deur die werke van Paul Gauguin na die Suidelike Stille Oseaan gebring. Albert Bierstadt se pragtige beelde van die Amerikaanse Weste neem jou deur onbereikbare canyons met asemrowende uitsigte.

Die geskrewe woord kan dieselfde doen, soms op verskillende maniere. Charles Dickens skilder met woorde die lewe en beproewinge van die Londense armes in die middel van die 19de eeu. Thomas Hardy neem ons na die woeste heide van die Dorset -platteland.

As u na die oorspronklike dokumente kyk, kan ons koue rillings hê as u naby die geskrewe woorde en die papier is waarop dit geskryf is, en die gevoel dat u saam met die skrywer in die kamer is.

Die hawe van Hong Kong weerspieël daagliks die groete van die magtigste oorlogsmanne van Engeland, Rusland en Duitsland [Versending van Amerikaanse diplomaat, Hong Kong, 1898]

In hierdie aanhaling hoor ons gewere wat in Hong Kong opkom, en kan ons sien hoe die groot Europese moondhede hul spiere buig op soek na Chinese gebied en nuwe markte.

In ander word die historiese figure wat ons slegs as bevrore standbeelde ken, as mense onthul. In 'n brief in sy eie hand het George Washington aan 'n vriend geskryf dat hy nie daarvan hou om vir portrette te sit nie, en in 'n ander een skryf hy: "die waarheid is, ek gaan nêrens heen nie en diegene wat my aanroep, sien 'n stilte wat my verlaat in onkunde in al hierdie sake. ” Ja, die presidensiële borrel bestaan ​​al van die begin af en vestig hom eers by George Washington by sy huis in Mount Vernon.

Uit my eie ervaring by die National Archives het ek die seldsame voorreg gehad om oorspronklike briewe van die stigters, die Emancipation Proclamation, die Louisiana -koopverdrag en die uitvoerende bevel 9066 met die museumgehore te deel, wat gelei het tot die opsluiting van meer as 100,000 Japannese Amerikaners tydens die Tweede Wêreldoorlog. Daar is gevalle waar die lokaal self nog 'n dieper, dikwels meer oortuigende vlak by die kykervaring voeg.

Slegs 'n paar jaar gelede het ek Abraham Lincoln's Cottage in Washington, DC besoek, en ek kon op dieselfde verdieping loop as wat die Great Emancipator gedoen het toe ek deurdink het na die woorde wat in die Emancipation Proclamation geplaas moes word.

Die belangrikheid van plek was vir my persoonlik nooit groter as toe ek en die konservator van die National Archives, Terry Boone en ek die Mauthausen -sterfregister na die Mauthausen -gedenkmuseum in Oostenryk geneem het nie.

Die register is opgestel in die hospitaal van die Nazi -konsentrasiekamp en onderhou deur klerke wat self gevangenes was. Die klerke het die name, ouderdomme en ander besonderhede van die dood van duisende slagoffers tussen 1938 en 1945 in sewe volumes opgeteken.

Een kolom het die titel 'oorsaak van dood'. Natuurlik kon hulle nie die werklike oorsaak neerskryf nie, soos om geskiet, geslaan, vergas, doodgemaak te word, ens., Maar hulle kon diskrete kodes opstel. Die Amerikaanse weermag het Mauthausen in Mei 1945 bevry en die registers en ander rekords wat Nazi -gruweldade gedokumenteer het, opgevee. Hierdie rekords en getuienis van die Mauthausen -klerke was van kritieke belang in die verkryging van skuldigbevindings tydens die Neurenberg -oorlogsmisdade.

In 2013 het die Memorial Museum 'n uitstalling gereël oor die geskiedenis van die kamp. Die uitstalling was geleë in die kelder van die Mauthausen -kamp, ​​waar die registers gemaak is. Praat oor 'n gevoel van plek en koue rillings!

Die Verdrag van Guadalupe-Hidalgo is op 2 Februarie 1848 onderteken in die huidige Mexiko-stad. Dit was amptelik getiteld: "Verdrag van vrede, vriendskap, grense en skikking tussen die Verenigde State van Amerika en die Mexikaanse Republiek."

Vir 'n prys van $ 15 miljoen het die verdrag die oorlog met Mexiko beëindig en eienaarskap oorgedra van lande wat Kalifornië geword het en dele van wat New Mexico, Utah, Arizona, Nevada, Texas, Colorado en Wyoming geword het.

Die oorlog met Mexiko het vroeg in 1846 begin in die nasleep van die Amerikaanse anneksasie van Texas. Die anneksasie van Texas en die daaropvolgende oorlog met Mexiko het plaasgevind in die groter historiese konteks van Westerse uitbreiding, Indiese oorloë en die groei van slawerny in die Weste.

Die drie bladsye wat in Pueblo getoon word, is afkomstig van een van twee duplikate oorspronklikes wat met yster -gal -ink geteken is deur die Amerikaanse diplomaat Nicholas Trist en Luis G. Cuevas, Bernardo Couto en Miguel Atristain as gevolmagtigde verteenwoordigers van Mexiko. Elke bladsy is in die Conservation Lab by die National Archives opgesluit, en dan gemat en verseël tussen velle ultraviolet filtrerende akriel.

Die Nasionale Argief bevat ook die ruilkopie van die verdrag, wat gebind is met 'n uitgebreide omslag, tossels en stuk. Hierdie weergawe reis nie as gevolg van sy broosheid nie.

Die El Pueblo -museum is een van agt museums in die Colorado History -gemeenskapsmuseumstelsel. Die afgelope jaar het die bywoning van die museum met 150 persent toegeneem. DiPrince skryf die toename toe aan dienste wat meer gefokus is op die plaaslike gemeenskap. 'N Voortdurende argeologiese opgrawing vind op die museumterrein plaas.

Ek is baie dankbaar vir al die ondersteuning en hulp wat die personeel van El Pueblo ontvang het, veral Dawn DiPrince, Dianne Archuetta, Zach Werkowitch en Jose Ortega.


Verdrag van Guadalupe Hidalgo: Amerikaanse - Mexikaanse oorlogsgeskiedenis

Die Verdrag van Guadalupe Hidalgo het die Amerikaanse Mexikaanse Oorlog beëindig. Dit is op 2 Februarie 1848 onderteken en is die oudste verdrag wat nog tussen die Verenigde State en Mexiko geld. As gevolg van die verdrag het die Verenigde State meer as 500 000 vierkante myl waardevol gebied verkry en in die laat negentiende eeu as 'n wêreldmoondheid uitgekom. Behalwe territoriale winste en verliese, was die verdrag belangrik by die vorming van die internasionale en binnelandse geskiedenis van sowel Mexiko as die Verenigde State. Tydens die U.

S. -Mexikaanse Oorlog, Amerikaanse leiers het 'n gesindheid van morele superioriteit aangeneem in hul onderhandelinge oor die verdrag. Hulle het die gedwonge inlywing van byna die helfte van Mexiko se nasionale gebied beskou as 'n gebeurtenis wat deur die voorsienigheid vooraf bepaal is, wat die manifestasiebestemming vervul om die voordele van die Amerikaanse demokrasie na die minder mense op die vasteland te versprei.

Vanweë sy militêre oorwinning het die Verenigde State feitlik die skikkingsvoorwaardes bepaal. Die verdrag het 'n patroon van politieke en militêre ongelykheid tussen die twee lande gevestig, en hierdie skewe verhouding het Mexiko-U agtervolg.

Hierdie skrywer maak nooit 'n fout nie, want ek lewer altyd lank voor die vervaldatum. Ek vertel jou hierdie skrywer is absoluut die beste. ”

S. verhoudings sedertdien. Die ondertekening van die verdrag was slegs die begin van die proses wat nog deur die kongresse van die Verenigde State en Mexiko goedgekeur moes word. Niemand kon voorsien hoe die Polk -administrasie 'n verdrag sou ontvang wat deur 'n nie -amptelike agent onderhandel is nie, en kon ook nie die wendinge van die Mexikaanse politieke toneel vir die volgende paar maande ken nie. In sowel die Amerikaanse as die Mexikaanse regerings was daar teenkanting teen die verdrag.

Deur op 'Check Writers' Offers 'te klik, stem u in tot ons diensbepalings en privaatheidsbeleid. Ons sal u af en toe promosie- en rekeningverwante e -pos aan u stuur

In die Verenigde State het die noordelike afskaffingskenners die anneksasie van die Mexikaanse gebied gekant.

In die Mexikaanse kongres was 'n aansienlike minderheid ten gunste van die voortsetting van die stryd. Tog het beide lande die dokument bekragtig. Die ondertekening van die Verdrag van Guadalupe Hidalgo was die einde van 'n oorlog en die begin van 'n lang Amerikaanse debat oor slawerny in die verworwe gebiede, asook 'n voortgesette konflik met Mexiko oor grense. In die artikel V kan ons lees dat Mexiko afgestaan ​​het aan die Verenigde State van Amerika Bo-Kalifornië en New Mexico, en dat dit die huidige Arizona en New Mexico en dele van Utah, Nevada en Colorado insluit.

Mexiko het alle aansprake aan Texas prysgegee en die Rio Grande erken as die suidelike grens met die Verenigde State, en volgens Mexiko was die grens die Nueces -rivier voor die verdrag. Dit is hoe die Verenigde State die bogenoemde gebiede verkry het. In die artikel VIII moes inwoners besluit om op die gebied wat nou aan die Verenigde State behoort of na Mexiko te vertrek, te bly; of hulle in 'Verenigde State' sou bly of na die Republiek van Mexiko sou gaan.

Hulle kon hul land verlaat en steeds behou of bly en 'n burger van die Verenigde State word of hul Mexikaanse nasionaliteit behou. Die tyd om te besluit was 'n jaar as die jaar verstryk en die koshuise nie 'n besluit geneem het nie, hulle word outomaties Amerikaanse burgers. In die artikel IX het Mexikane wat besluit het om burgers te word, die regte wat die Verenigde State aan hul burgers gegee het, sal hulle die vryheid hê om enige godsdiens te beoefen, en hulle sal ook vry wees van eiendom en totale vryheid.

Op die artikel X was dit natuurlik 'n regsdokument wat voorheen deur die Amerikaanse senaat weggelaat is om 'n seuntjie wat deur die Mexikaanse regering gemaak is, toe te staan ​​in gebiede wat voorheen aan Mexiko behoort het. Hierdie artikel was om Mexikane te beskerm en grond te voorsien; ons kan sê dat hierdie artikel geblus is omdat dit 'n manier was om Mexikane die reg te gee om grond te besit op 'n gebied wat deur die Verenigde State beheer word, maar uit Mexiko geneem is. Later is artikel X vervang deur The Protocol of Queretaro.

Op 30 Mei 1848, toe die twee lande die bekragtiging van die verdrag van Guadalupe Hidalgo uitruil, onderhandel hulle verder oor 'n protokol van drie artikels om die wysigings te verduidelik. Die eerste artikel verklaar dat die oorspronklike artikel IX van die verdrag, hoewel vervang deur artikel III van die Verdrag van Louisiana, steeds die regte verleen wat in artikel IX omskryf word. Die tweede artikel bevestig die geldigheid van grondtoelaes ingevolge die Mexikaanse wetgewing.

Die protokol het verder opgemerk dat die verklarings namens die Mexikaanse regering deur die Mexikaanse minister van buitelandse sake aanvaar is, en dat dit in Santiago de Queretaro onderteken is deur A. H. Sevier, Nathan Clifford en Luis de la Rosa. Die Verenigde State sou later die protokol ignoreer op grond van die feit dat die Amerikaanse verteenwoordigers hul gesag te veel bereik het. Na my mening het die Verenigde State al hierdie artikels gebruik om hul skuld te bevredig omdat hulle die Mexikaanse gebied deur oorlog gevoer het.


Verdrag van Guadalupe Hidalgo (1848)

Hierdie verdrag, wat op 2 Februarie 1848 onderteken is, het die oorlog tussen die Verenigde State en Mexiko beëindig. Volgens sy bepalings het Mexiko 55 persent van sy grondgebied afgestaan, insluitend dele van die huidige Arizona, Kalifornië, New Mexico, Texas, Colorado, Nevada en Utah, aan die Verenigde State.

Die Verdrag van Guadalupe Hidalgo, wat die Mexikaanse-Amerikaanse oorlog amptelik beëindig het (1846 󈞜), is op 2 Februarie 1848 onderteken in Guadalupe Hidalgo, 'n stad waarheen die Mexikaanse regering gevlug het met die opmars van Amerikaanse magte .

Met die nederlaag van sy leër en die val van die hoofstad, Mexico City, in September 1847, het die Mexikaanse regering aan die Verenigde State oorgegee en onderhandel om die oorlog te beëindig. Die vredesgesprekke is onderhandel deur Nicholas Trist, hoofkantoor van die staatsdepartement, wat generaal Winfield Scott as diplomaat en president Polk se verteenwoordiger vergesel het. Trist en generaal Scott, na twee vorige onsuksesvolle pogings om 'n verdrag met president Santa Anna te onderhandel, het bepaal dat die enigste manier om Mexiko te hanteer, as 'n oorwonne vyand was. Nicholas Trist het onderhandel met 'n spesiale kommissie wat die ineengestorte regering verteenwoordig onder leiding van Don Bernardo Couto, Don Miguel Atristain en Don Luis Gonzaga Cuevas.

President Polk het Trist herroep in die oortuiging dat daar onderhandel sou word met 'n Mexikaanse afvaardiging in Washington. In die ses weke wat dit geneem het om Polk se boodskap te lewer, het Trist die boodskap ontvang dat die Mexikaanse regering sy spesiale kommissie vir onderhandeling aangewys het. Trist het vasgestel dat Washington nie die situasie in Mexiko verstaan ​​nie en het in stryd met die president die vredesverdrag beding.

In 'n brief van 4 Desember 1847 aan sy vrou, skryf hy: "Omdat ek geweet het dat dit die heel laaste kans was en beïndruk was met die verskriklike gevolge vir ons land, wat nie die kans kan verloor nie, besluit ek vandag om 12.00 om 'n verdrag te maak, is die besluit geheel en al my eie. & quot

Sien die Onderrig met dokumente Lesplan: Die Verdrag van Guadalupe Hidalgo.


BTST -rugsteun

Die Polk -administrasie was een van die prestasies en die president het sukses behaal in elke groot inisiatief wat hy in vier jaar onderneem het, maar die seinprestasie van sy presidentskap het letterlik die kaart van die Verenigde State verander. Die oorlog met Mexiko sou moontlik gewees het, soos US Grant in sy memoires opgemerk het, 'n voorbeeld van 'n republiek wat die slegte voorbeeld van Europese monargieë volg, omdat dit nie geregtigheid oorweeg het in hul begeerte om ekstra gebied te bekom nie, en#8221 en die meeste moderne historici sal waarskynlik met die beoordeling saamstem. Maar niemand stel voor dat die gebied wat so gewen is, ongeveer 529,000 vierkante myl, na Mexiko terugkeer nie. Die erfenisstawe van Polk ’s.

Op 2 Februarie 1848 het Amerikaanse en Mexikaanse onderhandelaars die Verdrag van Guadalupe Hidalgo, net noord van Mexikostad, onderteken. Die Amerikaanse verteenwoordiger was Nicholas Trist, 'n kleurryke en eksentrieke figuur wat saam met Jefferson regte studeer het en privaat sekretaris van Jackson was, en#8221 het Page Smith geskryf in The Nation Comes of Age (1981). “Trist het Spaans geken en … was knap en stedelik, maar verwaand en selfbelangrik. ”

President Polk het Trist gestuur om 'n verdrag te sluit, maar kort voor lank het die president gedink en hom herinner. Dit was egter nie net 'n kwessie om 'n telefoon op te tel nie, soos 'n moderne president dit kan doen. Trist ignoreer sy terugroeping en druk verder.

Alhoewel Trist deur Polk huis toe beveel is, het hy voortgegaan, en hy het hom as onbeskof, arrogant, baie beledigend en persoonlik aanstootlik veroordeel, en hy het by [generaal Winfield] Scott geblaas en gedruk onderhandelinge vir vrede Toe Polk 'n afskrif van die verdrag ontvang het, was hy eers bereid om dit te verwerp, maar 'n meerderheid in die kongres het hom daarop aangedring om dit na die senaat te stuur vir bekragtiging, en dit het die liggaam met 'n stem van 38 tot 14 aangeneem. . ”

Grant het baie jare later oor die verdrag gesê: “Dit kom die Amerikaanse nasie egter tot eer van die feit dat nadat ons Mexiko verower het en terwyl ons die land prakties in ons besit gehad het, sodat ons die hele of, as ons enige voorwaardes gemaak het, het ons 'n ronde bedrag betaal vir die ekstra gebied wat meer as wat dit die moeite werd was, of waarskynlik na Mexiko sou neem, betaal het. Vir ons was dit 'n ryk en van onberekenbare waarde, maar dit sou moontlik op ander maniere verkry kon word. ”


Geskiedenis wat u moet ken: Die Verdrag van Guadalupe Hidalgo

Ek en my vrou was 'n paar jaar gelede in San Antonio, en ons het besluit om die Alamo -toer te neem wat almal lyk as hulle daar besoek. Terwyl ons deur die verskillende uitstallings loop, sien ons 'n ma wat met haar jong kind praat oor wat daar tydens die geveg gebeur het.“ Die slegte mense het die Amerikaners omsingel en in die minderheid laat staan, ” het sy gesê. So ons het teruggeveg en gewen. ”

Ons kyk na mekaar en wonder omtrent wat die vrou pas gesê het. As u die voorlegging van tien minute deur een van die historici daar gelees het, het u geleer dat Texas destyds 'n gebied van Mexiko was. Amerikaners het as ongedokumenteerde immigrante ingetrek en grond oorgeneem. Ander Engelssprekende Texane (Texiane) was Mexikaanse burgers, maar hulle het nouer bande met die Verenigde State gehou. In 1835 het die Texians en die “illegals ” 'n gewapende opstand teen die Mexikaanse regering begin. Die rebelle het die Mexikaanse troepe by The Alamo so lank as moontlik teruggehou voordat hulle omgery was. Meer gevegte het gevolg totdat die Texaanse rebelle onafhanklikheid van Mexiko in 1836 verkry het. In die volgende tien jaar het verskeie skermutselings tussen die Mexikane en die Republiek van Texas plaasgevind, wat daartoe gelei het dat die Verenigde State in 1845 tussen Texas en die Verenigde State in beslag geneem het.

Die anneksasie het gelei tot die Mexikaanse-Amerikaanse oorlog tussen 1846 en 1848. Die oorlog het geëindig met die Verdrag van Guadalupe Hidalgo. Ingevolge die verdrag het die meeste state in die weste (Kalifornië, Arizona, New Mexico, Nevada, Colorado) gebiede van die Verenigde State geword. Mexikane wat in daardie state woon, het die opsie gekry om na Mexiko te trek of te bly en volwaardige burgers van die Verenigde State te word. Byna almal het gekies om te bly.

Dus, soos u kan sien, is die etiket van die strydlustiges by The Alamo as “good ” of “bad ” 'n baie simplistiese manier om te kyk hoe die hele ding verval het. Die Alamo sit nou in die Verenigde State, so ek is seker dat die rede is waarom die Mexikane die slegte ouens was. As The Alamo en die hele Texas in Mexikaanse beheer gebly het, sou die verhaal anders wees.

As mense ook Spaanse mense met Spaanse vanne in die Amerikaanse weste sien, neem baie van hulle aan dat die Spaanse immigrante is. Vir die grootste deel is dit nie so nie. Vir die grootste deel was hul gesinne ongeveer 160 jaar lank Amerikaners. Hulle het toevallig net die name wat hul families tydens die verdrag gehad het. En dit geld ook vir baie inheemse Amerikaners uit daardie gebiede. Hulle name is vervang met Spaanse name toe die Spaanse verowering opgeruk het na die plekke wat ons nou ken as “The Southwest. ”

U moet hulle egter eer gee omdat u nie hul name verengels nie. Die Rodriguez het nie Rodricks geword nie, en die Puentes het nie brûe geword nie.

Om 'n duidelike begrip te hê van die sosiale en politieke dinamika wes van Texas en om te verstaan ​​waarom immigrasie so 'n groot probleem is in die grensstate en daarbuite, moet u verstaan ​​hoe al die state Amerikaanse state geword het. Maar moenie daar stop nie. Lees meer oor hoekom Amerikaners na Texas gestroom het en waarom die Mexikaanse regering die nuwe Mexikane verwelkom het. Gaan dan nog verder terug en verstaan ​​wat die hele konsep van “ Manifest Destiny ” was en waarom dit beïnvloed het die VSA is vandag op die wêreldverhoog.

Met ander woorde, moenie groepe net so goed as sleg beskryf nie, gebaseer op die huidige toestand. Die hede is baie ingewikkelder as wat jy dink … En dit is ingewikkeld as gevolg van 'n nog meer ingewikkelde verlede.


Noord -Amerika 1848: Verdrag van Guadalupe Hidalgo

Die val van Mexiko-stad het die einde van die Mexikaanse-Amerikaanse oorlog tot gevolg gehad. In die Verdrag van Guadalupe Hidalgo het die VSA ingestem om Mexiko $ 15 miljoen te betaal in ruil vir die Mexikaanse aanvaarding van die anneksasie van Texas, Kalifornië en New Mexico.

Hoofgebeure

15 Sep 1847 Santa Anna se bedanking ▲

Nadat hy Mexiko -stad aan die Amerikaanse magte verloor het, bedank die Mexikaanse president, Antonio Lopez de Santa Anna, die presidentskap ten gunste van hoofregter Manuel de la Peña y Peña. Hy het die volgende maand sy militêre bevel verloor, en daarna uit die land gevlug vir ballingskap in Kingston, Jamaika. in wikipedia

29 Nov 1847–? ?? 1855 Cayuse War ▲

Sendeling Marcus Whitman, sy vrou en 11 ander is vermoor deur 'n party van Cayuse en Umatilla by die Waiilapu -sending, Oregon Country, wat gelei het tot die Cayuse -oorlog. Uiteindelik het die regering van die Verenigde State die oorhand gekry en die Cayuse genoop om die meeste van hul stamlande af te staan. in wikipedia

24 Januarie 1848 Goue ontdekking by Sutter's Mill ▲

James W. Marshall het verskeie goudvlokkies gevind in die stert van 'n houtmeule wat hy vir pionier John Sutter in Coloma, Kalifornië, aan die oewer van die South Fork American River bou. Sutter het probeer om die nuus geheim te hou, maar gerugte het gou na die plaaslike koerante versprei. in wikipedia

2 Februarie 1848 Verdrag van Guadalupe Hidalgo ▲

Die Verenigde State van Amerika, verteenwoordig deur Nicholas Trist, en die Mexikaanse Republiek, verteenwoordig deur generaal Jose Joaquin de Herrera, onderteken die Verdrag van Guadalupe Hidalgo, amptelik getitel die Verdrag van Vrede, Vriendskap, Grense en Skikking tussen die Verenigde State van Amerika en die Mexikaanse Republiek, in die Villa de Guadalupe Hidalgo, Mexiko. Die verdrag het Alta California en Santa Fe de Nuevo Mexico effektief aan die VSA afgestaan ​​en erken die Amerikaanse anneksasie van Texas. in wikipedia


Kyk die video: Unit 2: Conquest of Mexico and Peru


Kommentaar:

  1. Akirg

    Daar is iets hierin. Ek sal weet, baie dankie vir die inligting.

  2. Deunoro

    Ek vra om verskoning, hierdie variant kom nie oor my pad nie.

  3. Rayhurn

    And that as a result..Skryf 'n boodskap