Dokumente - Geskiedenis

Dokumente - Geskiedenis


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

DEEL VII.
BEREIDING.
ARTIKEL 121.

Bulgarye erken dit deur Duitsland en Oostenryk-Hongarye aan die aggressieoorlog deel te neem
teen die geallieerde en geassosieerde magte gevoer het, het sy laasgenoemde verliese en opofferings veroorsaak
allerhande soorte, waarvoor sy volkome herstel moet doen

Aan die ander kant erken die geallieerde en geassosieerde moondhede dat die hulpbronne van Bulgarye nie so is nie
voldoende om haar in staat te stel om volledig te herstel.

Bulgarye stem dus in om te betaal, en die geallieerde en geassosieerde magte stem in om dit as sodanig te aanvaar
so 'n herstel wat Bulgarye kan doen, die som van 2,250,000,000 (twee en 'n kwart miljard) frank frank.

Hierdie bedrag word (behalwe hierna uiteengesit) deur middel van 'n reeks halfjaarlikse betalings op 1 Januarie en 1 Julie in elke jaar, begin op 1 Julie 1920, kwytgeskeld.

Die betalings op 1 Julie 1920 en 1 Januarie 1921 verteenwoordig rente teen 2 per
sent. per jaar vanaf 1 Januarie 1920 op die totale bedrag wat Bulgarye verskuldig is. Daarna elkeen
halfjaarlikse betaling sal, behalwe die betaling van rente, teen 5 persent insluit. per jaar, die
voorsiening van 'n sinkfonds wat voldoende is om die totale bedrag wat Bulgarye in 37 jaar verskuldig is, te blus
vanaf 1 Januarie 1921.

Hierdie bedrae word terugbetaal deur die tussen-geallieerde kommissie waarna in artikel 130 verwys word
Herstelkommissie wat opgestel is deur die Vredesverdrag met Duitsland van 28 Junie 1919, as
saamgestel deur die Verdrag met Oostenryk van 10 September 1919, deel VIII, bylae II, paragraaf 2 (hierdie
Kommissie word hierna die herstellingskommissie genoem) en word deur die
die skeidingskommissie in ooreenstemming met die reëlings wat reeds getref is.

Betalings wat in ooreenstemming met die voorafgaande bepalings in kontant gemaak moet word, kan te eniger tyd
aanvaar word deur die Herstelkommissie, op voorstel van die Inter-Allied Kommissie, in die
vorm van eiendom, eiendom, goedere, regte, toegewings, binne of sonder Bulgaars
gebied, skepe, effekte, aandele of sekuriteite van enige aard, of geldeenheid van Bulgarye of van ander state,
die waarde van sodanige plaasvervangers vir goud word deur die Reparasie op 'n billike en billike bedrag vasgestel
Kommissie self.

As die skeidingskommissie te eniger tyd wil verkoop, hetsy deur verkoop of andersins, goud
effekte gebaseer op die betalings wat deur Bulgarye gemaak moet word, het dit die bevoegdheid om dit te doen. Die nominale
die bedrag van die effekte word daardeur vasgestel, met inagneming van die bepalings van artikels 122,
123 en 129 van hierdie deel, in oorleg met die inter-geallieerde kommissie, maar in geen geval nie
die totale kapitaalbedrae wat Bulgarye dan uitstaande is, oorskry.

Bulgarye onderneem om in so 'n geval deur middel van die Inter-Allied aan die Reparation Commission te lewer
Kommissie, die nodige verbande in die vorm, getal, denominasies en terme soos die
Herstelkommissie kan bepaal.

Hierdie effekte is direkte verpligtinge van die Bulgaarse regering, maar alle reëlings vir die
Die verband word deur die Inter-Allied Commission uitgevoer. Die Inter-Allied Kommissie
alle rente, sinkfondse of ander heffings wat met die effekte verband hou, betaal uit die halfjaarliks
betalings wat ooreenkomstig hierdie artikel deur Bulgarye gemaak moet word. Die oorskot, indien enige, sal voortduur
in opdrag van die Herstelkommissie betaal moet word.

Hierdie effekte is vry van alle belasting en heffings van elke beskrywing wat opgestel is
gestig deur Bulgarye.

ARTIKEL 122.

Die Inter-Allied Commission sal van tyd tot tyd die hulpbronne en kapasiteit van
Bulgarye, en nadat sy haar verteenwoordigers 'n regverdige geleentheid gegee het om gehoor te word, het dit diskresie
beveel die Reparasie -kommissie aan om 'n vermindering of 'n uitstel van 'n spesifieke persoon aan te beveel
verskuldigde betaling of vermindering van die totale kapitaalbedrag wat deur Bulgarye betaal moet word.

Die skeidingskommissie het die bevoegdheid met 'n meerderheid van stemme om enige vermindering of
uitstel tot die mate wat die Inter-Allied Kommissie aanbeveel.

ARTIKEL 123.

Bulgarye sal te alle tye die mag hê om onmiddellik in te betaal
vermindering van die totale kapitaalbedrag bo en behalwe die halfjaarlikse betalings.

ARTIKEL 124.

Bulgarye erken die oordrag van enige eise tot betaling of
terugbetaling wat Duitsland, Oostenryk, Hongarye of Turkye teen haar kan hê, ooreenkomstig
Artikel 261 van die Vredesverdrag met Duitsland en die ooreenstemmende artikels van die Verdrae
met Oostenryk, Hongarye en Turkye.

Die geallieerde en geassosieerde magte, daarenteen, stem saam om dit nie van Bulgarye te eis nie
betaling ten opsigte van eise wat so oorgedra is, aangesien hulle hierdie eise by die vasstelling in ag geneem het
die bedrag wat Bulgarye ingevolge artikel 121 moet betaal.

ARTIKEL 125.

Benewens die in artikel 121 genoemde betalings, onderneem Bulgarye om terug te keer, in ooreenstemming met
met die prosedure wat deur die inter-geallieerde kommissie voorgelê word, voorwerpe van enige aard en
sekuriteite wat in Griekeland, Roumanië of
Serwië, in gevalle waarin dit moontlik is om dit op Bulgaarse gebied te identifiseer, behalwe in die geval van
lewende vee wat ooreenkomstig artikel 127 hanteer moet word.

Vir hierdie doel moet die regerings van Griekeland, Roumanië en die Servies-Kroaties-Sloveense staat
lewer binne vier maande na die inwerkingtreding van die hede aan die Inter-Allied Commission
Verdragslyste van die voorwerpe en sekuriteite waarvan hulle kan bewys dat hulle van die
binnegevalde gebiede en wat geïdentifiseer en gevind kan word in Bulgaarse gebied. Hulle sal ook gee
terselfdertyd alle moontlike inligting om te help met die ontdekking en identifisering van hierdie artikels.

Die Bulgaarse regering onderneem om die ontdekking van die
genoemde voorwerpe en sekuriteite, en om binne drie maande na die komende ulto -krag van die
huidige verdrag 'n wet wat vereis dat alle Bulgaarse onderdane al die voorwerpe en sekuriteite in
hulle besit onder die straf daarvan dat hulle behandel word as ontvangers van gesteelde goedere.

ARTIKEL 126.

Bulgarye onderneem om onmiddellik te soek na Griekeland, Roumanië en die
Serwies-Kroaties-Sloveense staat, onderskeidelik enige rekords of argiewe of argeologiese artikels,
historiese of artistieke belangstelling wat tydens die gebiede van die lande weggeneem is
die huidige oorlog.

Enige geskil tussen die Bogenoemde Bevoegdhede en Bulgarye oor die eienaarskap daarvan
artikels word verwys na 'n arbiter wat deur die Inter-Allied Kommissie aangestel word, en wie se
besluit is finaal.

ARTIKEL 127.

Bulgarye onderneem verder om aan Griekeland, Roumanië en die Servies-Kroaties-Sloveense staat te lewer,
binne ses maande vanaf die inwerkingtreding van die huidige verdrag, lewendige voorraad van die beskrywings
en in die getalle hieronder uiteengesit:

SERB-KROAT-
GRIEKENLAND ROUMANIË. SLOVENE STAAT
Bulle (18 maande tot 3 jaar)
15......................60.............................50
Melk koeie (2 tot 6 jaar)
1,500................6,000........................6,000
Perde en merries
(3 tot 7 jaar)
2,250.................5,250.......................5,000
Muile
450.................1,050.......................1,000
Trek osse
1,800.................3,400.......................4,000
Skape
6,000...............15,000.....................12,000

Hierdie diere word afgelewer op plekke wat deur die onderskeie regerings aangewys is.
Hulle word voor aflewering deur die agente wat deur die Inter-Allied Commission aangestel is, geïnspekteer
moet hulself vergewis dat die diere wat so gelewer is, 'n gemiddelde gesondheid en kondisie het.

Daar word geen krediet aan Bulgarye gemaak ten opsigte van hul waarde nie; die diere wat oorhandig word, moet wees
word beskou as vergoed vir diere wat Bulgarye tydens die oorlog weggeneem het
uit die gebiede van die genoemde lande.

Benewens die aflewerings hierbo, is die Inter-Allied Commission vry om
toestaan ​​aan Griekeland, Roumanië en die Servies-Kroaties Sloveense staat, indien hulle dit moontlik vind,
binne twee jaar vanaf die inwerkingtreding van die huidige verdrag, sal hoeveelhede lewende vee soos
hulle kan hulself as geregverdig beskou. Die waarde van sodanige aflewerings word geplaas
tot eer van Bulgarye.

ARTIKEL 128.

By wyse van spesiale vergoeding vir die vernietiging van die steenkoolmyne in Serwië
Bulgarye onderneem die gebied wat deur die Bulgaarse leërs beset is, onderhewig aan die voorbehoud
die laaste paragraaf van hierdie artikel, om binne vyf jaar na die Serwies-Kroaties-Sloveense staat te lewer
die inwerkingtreding van die huidige verdrag 50.000 ton steenkool per jaar na die produksie van die
Bulgaarse staatsmyne by Pernik. Hierdie aflewerings word gratis per spoor op die
Servies-Kroaties-Sloveense grens op die Pirot-Sofia spoorlyn.

Die waarde van hierdie aflewerings sal nie aan Bulgarye toegeskryf word nie, en dit sal nie in afname van
die betaling kragtens artikel 121 vereis.

Met dien verstande dat hierdie aflewerings slegs onderhewig is aan die goedkeuring van die
Inter-Allied Commission, watter goedkeuring slegs verleen sal word indien en in soverre die Kommissie dit doen
tevrede dat sulke lewering van steenkool nie die ekonomiese lewe van Bulgarye onnodig sal inmeng nie; die
Die besluit van die Kommissie op hierdie punt is finaal.

ARTIKEL 129.

Die volgende geld as krediete aan Bulgarye ten opsigte van haar vergoedingsverpligtinge:

Bedrae wat die skeidingskommissie kan oorweeg, moet onder deel van Bulgarye toegeskryf word
VIII (Finansiële klousules), deel IX (ekonomiese klousules) en deel XI (hawens, waterweë en
Spoorweë) van die huidige verdrag.

ARTIKEL 130.

Ter vergemakliking van die kwytskelding deur Bulgarye van die verpligtinge wat sy ingevolge die huidige aangegaan het
Verdrag, word daar so spoedig moontlik na die inwerkingtreding van die
huidige verdrag 'n inter-geallieerde kommissie.

Die Kommissie bestaan ​​uit drie lede wat onderskeidelik deur die
Regerings van die Britse Ryk, Frankryk en Italië. Elke regering verteenwoordig op die
Die kommissie het die reg om daaruit terug te trek op ses maande nadat dit by die
Kommissie.

Bulgarye word verteenwoordig deur 'n kommissaris, wat aan die sittings van die
Kommissie wanneer die Kommissie daartoe uitgenooi word, maar het nie stemreg nie.

Die Kommissie word saamgestel in die vorm en beskik oor die bevoegdhede wat deur die
huidige verdrag insluitend die bylae tot hierdie deel.

Die Kommissie bly bestaan ​​so lank as wat enige van die betalings ingevolge die bepalings van
hierdie deel van die huidige verdrag bly onbetaald.

Die lede van die Kommissie geniet dieselfde regte en immuniteite as wat hulle geniet
Bulgarye deur behoorlik geakkrediteerde diplomatieke agente van vriendelike magte.

Die Bulgaarse regering stem in om deur die wet binne ses maande na die inwerkingtreding van
hierdie Verdrag, die gesag wat nodig is om die Kommissie in staat te stel om sy pligte uit te voer. Die
die teks van hierdie wet moet vooraf goedgekeur word deur die bevoegdhede wat in die kommissie verteenwoordig is. Dit
moet voldoen aan die beginsels en reëls in die aanhangsel by hierdie deel, sowel as enige ander
relevante bepalings in hierdie verdrag neergelê.

ARTIKEL 131.

Bulgarye onderneem om wetgewing, bevele en verordeninge wat dit mag, aan te neem, uit te reik en te handhaaf
nodig is om uitvoering te gee aan die bepalings van hierdie deel.

BYLAE.

I. Die Kommissie kies jaarliks ​​'n Voorsitter uit haar lede en stel sy eie voor
reëls en prosedure.

Elke lid het die reg om 'n plaasvervanger aan te wys om in sy afwesigheid vir hom op te tree.

Besluite word geneem met die stem van die meerderheid, behalwe wanneer dit eenparig stem
vereis. Onthouding van stemming word beskou as 'n stemming teen die voorstel wat bespreek word.

Die Kommissie stel die agente en werknemers aan wat sy nodig ag vir sy werk.

Die koste en uitgawes van die kommissie word deur Bulgarye betaal en is 'n eerste heffing op
die inkomste wat aan die Kommissie betaalbaar is. Die salarisse van die lede van die Kommissie is
van tyd tot tyd op 'n redelike skaal vasgestel deur ooreenkoms tussen die verteenwoordigende regerings
op die Kommissie.

2. Bulgarye onderneem om aan die lede, amptenare en agente van die Kommissie volle mag te gee
enige plekke, openbare werke of ondernemings in Bulgarye te besoek en te inspekteer op alle redelike tye, en
alle rekords, dokumente en inligting wat sy mag benodig, aan die Kommissie te verstrek.

3. Die Bulgaarse regering onderneem om in elk beskikbaar te stel aan die kommissie
halfjaar voldoende somme in frankgoud, of 'n ander geldeenheid wat die Kommissie mag besluit, aan
dit in staat stel om op die vervaldatum die verskuldigde betalings terug te betaal weens herstel of ander verpligtinge
onderneem deur Bulgarye ingevolge die huidige verdrag.

In die wet met betrekking tot die werking van die kommissie moet 'n lys met belasting voorgeskryf word
en inkomste (wat tans bestaan ​​of hierna geskep moet word) word geskat dat dit voldoende is om die bedrae te produseer
hierbo verwys. Hierdie lys van belasting en inkomste bevat alle inkomste of ontvangste wat voortspruit uit
toegewings gemaak of gemaak moet word vir die bewerking van myne of steengroewe of vir die vervoer daarvan
openbare werke of monopolieë vir die vervaardiging of verkoop van artikels in Bulgarye.
Hierdie lys van belasting en inkomste kan van tyd tot tyd verander word met die eenparige toestemming van die
Kommissie.

As die inkomste wat aldus toegewys is, onvoldoende blyk te wees, die Bulgaarse regering
onderneem om addisionele inkomste toe te ken. As die Bulgaarse regering nie voldoende toewys nie
inkomste binne drie maande na 'n eis van die Kommissie, het die Kommissie die reg
om bykomende inkomste wat geskep of geskep moet word, by te voeg, en die Bulgaarse regering
onderneem om die nodige wetgewing te aanvaar.

In geval van wanbetaling deur Bulgarye in die uitvoering van haar verpligtinge ingevolge artikels 121 en 130 en
hierdie aanhangsel is die kommissie geregtig om in die mate en vir die tydperk wat dit bepaal, die
volle beheer en bestuur van die invordering van sodanige belasting en inkomstebronne
en om die opbrengs daarvan te behou en uit te betaal en om enige netto opbrengs na die betaling van die koste toe te pas
administrasie en invordering tot bevrediging van die herstelverpligtinge van Bulgarye, onderhewig
prioriteite wat in hierdie verdrag neergelê is.

In die geval van so 'n optrede deur die Kommissie, onderneem Bulgarye om die gesag te erken en
die bevoegdhede van die genoemde Kommissie, om haar besluite na te kom en sy voorskrifte te gehoorsaam.

4. By ooreenkoms met die Bulgaarse regering het die Kommissie die bevoegdheid om die
beheer en bestuur en die invordering van enige belasting, selfs al het daar geen wanbetaling plaasgevind nie.

5. Die Kommissie neem ook alle ander pligte wat aan haar opgedra is kragtens die
huidige verdrag.

6. Geen lid van die Kommissie is verantwoordelik nie, behalwe teenoor die Regering wat hom aanstel,
vir enige optrede of versuim in die uitvoering van sy pligte. Niemand van die geallieerdes of geassosieerdes nie
Regerings aanvaar enige verantwoordelikheid ten opsigte van enige ander regering.

DEEL VIII.
FINANSIËLE BEPALINGS.
ARTIKEL 132.

Onderhewig aan die bepalings van artikel 138, en op uitsonderings soos die Inter-Allied Commission
vasgestel by artikel 130, deel VII (herstelling) van hierdie verdrag, kan eenparig goedkeur,
'n Eerste heffing op alle bates en inkomste van Bulgarye is die herstelkoste en alles
ander koste voortspruitend uit hierdie Verdrag of enige verdrae of ooreenkomste wat daarby aangevul word, of
ingevolge reëlings wat tussen Bulgarye en die geallieerde en geassosieerde magte gesluit is tydens die
Wapenstilstand onderteken op 29 September 1918.

Tot 1 Mei 192I mag die Bulgaarse regering nie uitvoer of wegdoen nie en verbied dit
goud uit te voer of te verkoop sonder die voorafgaande goedkeuring van die Inter-Allied Commission.

ARTIKEL 133

Bulgarye betaal die totale koste van alle leërs van die geallieerde en geassosieerde regerings
grondgebied binne haar grense beset, soos omskryf in die huidige Verdrag, vanaf die datum van die
ondertekening van die wapenstilstand van 29 September 1918, tot die inwerkingtreding van die huidige verdrag,
insluitend die bewaring van mense en diere, verblyf en betaal, betaal- en toelaes, salarisse en
lone, beddegoed, verwarming, beligting, klere, toerusting, tuig en saal, bewapening en
rollend materieel, lugdienste, behandeling van siek en gewondes, veeartsenykundige en remountdienste,
allerhande vervoerdienste (soos per spoor, see of rivier, motorwaens), kommunikasie en
korrespondensie, en in die algemeen die koste van alle administratiewe of tegniese dienste, die werking van
wat nodig is vir die opleiding van troepe en om hul getalle op hoogte te hou en
behou hul militêre doeltreffendheid.

Die koste van sodanige aanspreeklikhede onder bogenoemde hoofde, vir sover dit verband hou met aankope of aanvrae
deur die geallieerde en geassosieerde regerings in die besette gebied betaal word deur die Bulgaar
Regering aan die geallieerde en geassosieerde regerings in enige wettige geldeenheid van Bulgarye. In gevalle
waar 'n geallieerde of geassosieerde regering, om sodanige aankope of versoeke in die
besette gebied, het uitgawes aangegaan in 'n ander geldeenheid as die Bulgaarse geldeenheid, soos
uitgawes word vergoed in Bulgaarse geldeenheid teen die huidige wisselkoers op
vergoeding, of teen 'n ooreengekome tarief.

Alle ander bogenoemde koste word betaal in die geldeenheid van die land waaraan die betaling verskuldig is.

ARTIKEL 134.

Bulgarye betaal die vergoeding vir die diens van die eksterne vooroorlogse Ottomaanse publiek
Skuld, beide ten opsigte van gebied wat Turkye ingevolge die Verdrag van Konstantinopel 1913 afgestaan ​​het, vir die
tydperk waartydens sodanige gebied onder Bulgaarse soewereiniteit was, en ten opsigte van gebied die
waarvan die sessie deur die huidige Verdrag bevestig word, sal die bedrae wat hierna bepaal kan word, bepaal word
'n Kommissie wat aangestel moet word om te bepaal in watter mate die afstigting van Ottomaanse
gebied sal die verpligting om by te dra tot die skuld behels.

ARTIKEL 135.

Die voorrang van die heffings soos bepaal deur artikels 132, 133 en 134 van hierdie deel is soos volg:

(a) die koste van militêre besetting soos omskryf in artikel 133;

(b) die diens van sodanige deel van die eksterne voor-oorlogse Ottomaanse openbare skuld waaraan toegeskryf kan word
Bulgarye ingevolge die huidige verdrag of enige verdrae of ooreenkomste daarby aangevul ten opsigte van
die aflegging aan Bulgarye van gebied wat voorheen aan die Ottomaanse Ryk behoort het;

(c) die herstelkoste soos voorgeskryf in die onderhawige Verdrag of enige verdrae of ooreenkomste
aanvullend daartoe.

ARTIKEL 136.

Bulgarye bevestig die oorhandiging van alle materiaal wat aan die Geallieerde oorhandig word of aan die Geallieerde oorgedra moet word
Associated Powers in ooreenstemming met die wapenstilstand van 29 September 1918, en erken die titel
van die geallieerde en geassosieerde magte tot sodanige materiaal

Daar word aan Bulgarye krediteer teen die bedrae wat sy aan die geallieerdes en geassosieerdes moet betaal
Bevoegdhede om die waarde te herstel, soos beoordeel deur die skeidingskommissie waarna in artikel verwys word
121, Deel Vll (Herstel) van die huidige Verdrag, handelend deur die Inter-Allied Commission, van
sodanige van die bogenoemde materiaal waarvoor krediet in die uitspraak as 'n nie-militêre waarde behoort te hê
van die Reparation Commission, toegelaat word.

Eiendom wat aan die geallieerde en geassosieerde regerings of hul onderdane behoort, gerestoureer of
wat spesifiek ingevolge die wapenstilstandsooreenkoms oorgegee is, word nie aan Bulgarye toegereken nie.

ARTIKEL 137.

Die reg van elkeen van die geallieerde en geassosieerde magte om van vyandelike bates en eiendom ontslae te raak
binne sy jurisdiksie op die datum van die inwerkingtreding van hierdie verdrag nie geraak word deur die
voorafgaande bepalings.

ARTIKEL 138.

Alle regte geskep en alle sekuriteite spesifiek toegewys in verband met lenings wat gekontrakteer is of
gewaarborg deur die Bulgaarse regering wat voorheen eintlik gekontrakteer of gewaarborg is
1 Augustus 1914 word van krag gehou sonder enige wysiging.

ARTIKEL 139.

As, in ooreenstemming met die artikels 235 en 260 van die Vredesverdrag met Duitsland, op Junie onderteken is
28, 19l9, en die ooreenstemmende artikels in die Verdrae met Oostenryk en Hongarye, alle regte,
belange en sekuriteite wat deur 'n Duitse, Oostenrykse of Hongaarse burger onder die kontrakte gehou word en
ooreenkomste wat die lening reguleer wat Bulgarye in Julie 1914 in Duitsland aangegaan het, word oorgeneem deur
die Reparation Commission, onderneem die Bulgaarse regering om alles in sy vermoë te doen
vergemaklik hierdie oordrag. Die Bulgaarse regering onderneem ook om die
Herstelkommissie binne ses maande vanaf die inwerkingtreding van die huidige verdrag
regte, belange en sekuriteite wat deur Bulgaarse burgers onder die kontrakte en ooreenkomste gehou word
die regulering van die genoemde lening. Die regte, inl: erests en sekuriteite wat deur Bulgaarse onderdane gehou word, sal wees
waardeer deur die Reparation Commission, en die waarde daarvan sal aan Bulgarye toegeskryf word weens die
bedrae vir vergoeding, en Bulgarije sal verantwoordelik wees vir die vrywaring van haar onderdane
onteien.

Ten spyte van enigiets in die voorafgaande artikel, het die skeidingskommissie volle
bevoegdheid om die voorwaardes van die
kontrakte en ooreenkomste wat die lening reguleer, of om enige ander reëlings daaroor te tref
waarmee dit nodig geag word, op voorwaarde dat (I) die regte ingevolge die bepalings en
ooreenkomste van enige persone wat daarin belangstel, behalwe Duits, Oostenrykers, Hongaars of Bulgaars
onderdane, en (2) die regte van die houers van Bulgaarse skatkiswissels wat in 1912 in Frankryk uitgereik is en
1913 vergoed word uit die opbrengs van die volgende finansiële operasie wat Bulgarye onderneem het,
word nie daardeur benadeel nie. By ooreenkoms met die betrokke partye, die eise waarna hierbo verwys is
kan in kontant of in 'n ooreengekome bedrag van die verbandlenings afbetaal word.

Enige reëling met betrekking tot die lening en die kontrakte en ooreenkomste wat daarmee verband hou, moet
geskied na oorlegpleging met die inter-geallieerde kommissie, en die inter-geallieerde kommissie
tree op as agent van die skeidingskommissie in enige aangeleenthede wat met die lening verband hou, indien die herstelling
Kommissie besluit so.

ARTIKEL 140.

Niks in die bepalings van hierdie deel benadeel op enige manier wettige heffings of verbande nie
geskied ten gunste van die geallieerde en geassosieerde magte onderskeidelik, voor die
datum waarop daar 'n oorlogstoestand tussen Bulgarye en die geallieerde of geassosieerde moondhede bestaan ​​het
betrokke, deur die regering van Bulgarye of deur Bulgaarse onderdane oor bates in hul besit by
op daardie datum, behalwe vir sover spesifiek voorsiening gemaak word vir variasies van sodanige heffings of verbande
kragtens die bepalings van hierdie Verdrag of enige verdrae of ooreenkomste daarby.

ARTIKEL 141.

Enige bevoegdheid waaraan Bulgaarse grondgebied afgestaan ​​word in ooreenstemming met die huidige verdrag, onderneem
om 'n bydrae te betaal vir die heffing vir die Bulgaarse staatskuld soos dit op 11 Oktober was,
1915, insluitend die deel van die Ottomaanse staatskuld verbonde aan Bulgarye in ooreenstemming met die
beginsels neergelê in artikel 134.

Die Reparation Commission, wat deur die Inter-Allied Kommissie optree, sal die bedrag van
die Bulgaarse openbare skuld op 1 Oktober 19l5, met inagneming van slegs die deel van die skuld
na 1 Augustus 19I4 gekontrakteer, aangesien dit nie deur Bulgarye gebruik is om die oorlog voor te berei nie
aggressie.

Die deel van die Bulgaarse openbare skuld waarvoor elke staat verantwoordelik is, is
soos die vernaamste geallieerde en geassosieerde bevoegdhede wat optree deur die Inter-Allied Commission,
kan bepaal dat dit billik is, met inagneming van die verhouding tussen die inkomste van die afgestane gebied
en die totale inkomste van Bulgarye vir die gemiddelde van die drie volledige boekjare wat voorheen volg
die Balkanoorlog van 1912.

ARTIKEL 142.

Elke bevoegdheid waaraan Bulgaarse grondgebied ingevolge hierdie verdrag afgestaan ​​word, verkry
alle eiendom en besittings op die gebied wat aan die Bulgaarse regering behoort
en die waarde van sodanige eiendom en besittings wat so verkry word, word deur die Herstelling bepaal
Kommissie en daardeur tot die krediet van Bulgarye (of Turkye in die geval van eiendom en
besittings afgestaan ​​aan Bulgarye ingevolge die Verdrag van Konstantinopel, I913), en die debiet van die
Krag om sodanige eiendom of besittings te bekom.

Vir die doeleindes van hierdie artikel is die eiendom en besittings van die Bulgaarse regering
word geag al die eiendom van die Kroon in te sluit.

ARTIKEL 143.

Bulgarye verloën enige voordeel wat deur die Verdrae van Boekarest en Brest-Litovsk, 1918, geopenbaar word, en
by die Verdrae aanvullend daartoe, en onderneem om óf na Roumania óf na die
Hoofgeallieerde en geassosieerde bevoegdhede, na gelang van die geval, geldelike instrumente, spesies,
sekuriteite en verhandelbare instrumente of goedere wat sy moontlik ingevolge voormelde ontvang het
Verdrae.

Enige somme geld en alle sekuriteite, instrumente en goedere, van watter aard ook al, moet betaal word,
ingevolge die bepalings van hierdie artikel afgelewer of oorgedra word, moet die skoolhoof ontslae raak
Geallieerde en geassosieerde bevoegdhede op 'n manier wat deur die magte bepaal sal word.

ARTIKEL 144.

Die Bulgaarse regering onderneem om sodanige verkryging te voorkom of te belemmer deur
die Duitse, Oostenrykse, Hongaarse of Turkse regering van enige regte en belange van die Duitse,
Oostenrykse, Hongaarse of Turkse onderdane in openbare ondernemings of toegewings
Bulgarye soos vereis deur die skeidingskommissie ingevolge die bepalings van die Vredesverdrae
tussen Duitsland, Oostenryk, Hongarye en Turkye en die geallieerde en geassosieerde magte.

ARTIKEL 145.

Bulgarye onderneem om alle eise wat sy of Bulgaarse het, aan die skeidingskommissie oor te dra
onderdane wat namens haar opgetree het, moet moontlik betaal of herstel word deur Duitsland, Oostenryk,
Hongarye of Turkye, of hul onderdane, veral alle eise wat nou of hierna kan ontstaan
die vervulling van die verbintenisse tussen Bulgarye en die magte tydens die oorlog.

Enige bedrae wat die Herstelkommissie vir sodanige eise mag verhaal
oorgedra na die krediet van Bulgarye as gevolg van die bedrae wat vergoed moet word.

ARTIKEL 146.

Elke geldelike verpligting wat uit hierdie Verdrag voortspruit, moet uitgedruk word in
terme van goud, en sal, tensy 'n ander reëling spesifiek in 'n spesifieke voorwaarde bepaal word
saak ingevolge die bepalings van hierdie verdrag of enige verdrag of ooreenkoms daarby aanvullend, betaalbaar te wees by
die opsie van die skuldeisers in pond sterling betaalbaar in Londen, goud dollar van die Verenigde State van
Amerika betaalbaar in New York, goud frank betaal in Parys, of goud lire betaalbaar in Rome.

Vir die doeleindes van hierdie artikel word die bostaande goue munte gedefinieer as die van
gewig en fynheid van goud soos deur die wet op 1 Januarie 1914 verorden.

DEEL IX.
EKONOMIESE BEPALINGS.
AFDELING I.
KOMMERSIËLE VERHOUDINGS.
HOOFSTUK 1.
DOUANREGULASIES, PLIGTE EN BEPERKINGS.
ARTIKEL 147.

Bulgarye onderneem om die produkte of vervaardiging van enige van die geallieerdes of geassosieerdes te verkoop
State wat ingevoer word na Bulgaarse grondgebied, vanaf watter plek ook al, kom nie onderworpe nie
ander of hoër pligte of heffings (insluitend interne heffings) as dié waarop soortgelyke goedere die
produksie of vervaardiging van 'n ander sodanige staat of van 'n ander vreemde land onderhewig is.

Bulgarye sal geen verbod of beperking instel op die invoer in Bulgaars nie
grondgebied van enige goedere die produksie of vervaardiging van die gebiede van enige van die Geallieerde of
Geassosieerde state, vanaf watter aankoms ook al, wat nie ewe veel tot die invoer strek nie
van die soortgelyke goedere die produkte of vervaardiging van 'n ander so 'n staat of van 'n ander vreemdeling
land.

ARTIKEL 148.

Bulgarye onderneem verder dat nr
diskriminasie teen die handel van enige van die geallieerde en geassosieerde state, in vergelyking met
enige ander van die genoemde state of 'n ander vreemde land word gemaak, selfs op indirekte wyse,
soos doeane regulasies of prosedure, metodes van verifikasie of ontleding, voorwaardes van
betaling van regte, tariefklassifikasie of interpretasie, of die werking van monopolieë.

ARTIKEL 149.

In alles wat uitvoer betref, onderneem Bulgarye dat goedere, natuurlike produkte of vervaardig word
artikels wat uit Bulgaarse gebied uitgevoer word na die gebiede van enige van die geallieerdes of geassosieerdes
State sal nie onderworpe wees aan ander of hoër pligte of heffings (insluitend interne heffings) as
die wat betaal word vir soortgelyke goedere wat na 'n ander staat of na 'n ander vreemde land uitgevoer word.

Bulgarye sal geen verbod of beperking op die uitvoer van goedere handhaaf of oplê nie
van haar gebied gestuur word na een van die geallieerde of geassosieerde state wat nie ewe lank sal strek nie
na die uitvoer van soortgelyke goedere, natuurlike produkte of vervaardigde artikels wat na enige ander soortgelyke produk gestuur word
Staat of na enige ander vreemde land

ARTIKEL 150.

Elke guns, immuniteit of voorreg met betrekking tot die invoer, uitvoer of deurgang van goedere
toegestaan ​​deur Bulgarye aan enige geallieerde of geassosieerde staat of aan enige ander vreemde land wat ook al
gelyktydig en onvoorwaardelik, sonder versoek en sonder vergoeding, aan almal uitgebrei word
die geallieerde en geassosieerde state.

ARTIKEL 151

Gedurende die tydperk van een jaar na die inwerkingtreding van hierdie Verdrag, is die opgelegde pligte
Bulgarye op invoer uit geallieerde en geassosieerde state mag nie hoër wees as die meeste nie
gunstige regte wat op die invoer na Bulgarye op 28 Julie 1914 toegepas is.

Die betaling van doeaneregte op sodanige invoer op 'n goudbasis kan, onderhewig aan die bepalings van
Artikel 150 word vereis in alle gevalle waar volgens Bulgaarse wet sodanige betaling in goud vereis kan word
op 28 Julie 19I4, op voorwaarde dat die omskakelingstempo van goue note gereeld van tyd tot tyd vasgestel moet word deur
die skeidingskommissie.

HOOFSTUK II.
GESTUUR.
ARTIKEL 152.

Met betrekking tot seevissery, maritieme kushandel en maritieme sleep, vaartuie van die Geallieerde en
Geassosieerde bevoegdhede sal geniet in Bulgarye, selfs in territoriale waters wat die behandeling verleen
skepe van die mees bevoorregte nasie.

ARTIKEL 153.

In die geval van vaartuie van die geallieerde of geassosieerde magte, alle klasse sertifikate of dokumente
met betrekking tot die vaartuig wat voor die oorlog deur Bulgarye as geldig erken is, of wat wel
hierna as geldig erken deur die belangrikste maritieme state, word deur Bulgarye erken as
geldig en gelykstaande aan die ooreenstemmende sertifikate wat aan Bulgaarse vaartuie uitgereik is.

'N Soortgelyke erkenning word verleen aan die sertifikate en dokumente wat aan hul vaartuie uitgereik is deur
die regerings van nuwe state, of hulle nou 'n seewas het of nie, op voorwaarde dat dit so is
sertifikate en dokumente word uitgereik in ooreenstemming met die algemene praktyk wat in die
belangrikste maritieme state.

Die Hoë Kontrakterende Partye stem in om die vlag wat deur die vaartuie van 'n Geallieerde of
Geassosieerde krag sonder 'n seekus wat geregistreer is op 'n bepaalde plek in
sy gebied; such place shall serve as the port of registry of such vessels.

HOOFSTUK III
UNFAIR COMPETITION.
ARTICLE 154.

Bulgaria undertakes to adopt all the necessary legislative and administrative measures to protect
goods the produce or manufacture of any one of the Allied and Associated Powers from all forms of
unfair competition in commercial transactions.

Bulgaria undertakes to prohibit and repress by seizure and by other appropriate remedies the
importation, exportation, manufacture, distribution, sale or offering for sale in her territory of all
goods bearing upon themselves or their usual get-up or wrappings any marks, names, devices or
descriptions whatsoever which are calculated to convey, directly or indrectly, a false indication of
the origin, type, nature or special characteristics of such goods.

ARTICLE 155.

Bulgaria undertakes, on condition that reciprocity is accorded in these matters, to respect any law,
or any administrative or judicial decision given in conformity with such law, in force in any Allied
or Associated State and duly communicated to her by the proper authorities, defining or regulating
the right to any regional appellation in respect of wines or spirits produced in the State to which the
region belongs or the conditions under which the use of any such appellation may be permitted and
the impor tation, exportation, manufacture distribution, saie or offering for sale of products or
articles bearing regional appellations inconsistent with such law or order shall be prohibited by
Bulgaria and repressed by the measures prescribed in the preceding Article.

CHAPTER IV.
TREATMENT OF NATIONALS OF ALLIED AND ASSOCIATED POWERS.
ARTICLE 156.

Bulgaria undertakes:

(a) Not to subject the nationals of the Allied and Associated Powers to any prohibition in regard to
the exercise of occupations, professions, trade and industry, which shall not be equally applicable
to all aliens without exception.

(b) Not to subject the nationals of the Allied and Associated Powers in regard to the rights referred
to in paragraph (a) to any regulation or restriction which might contravene, directly or indirectly, the
stipulations of the said paragraph, or which shall be other or more disadvantageous than those
which are applicable to nationals of the most favoured nation

(c) Not to subject the nationals of the Allied and Associated Powers, their property, rights or
interests, including companies and associations in which they are interested, to any charge, tax or
impost, direct or indirect, other or higher than those which are or may be imposed on her own
nationals or their property, rights or interests, or on the nationals of any more favoured nation or
their property, rights or interests;

(d) Not to subject the nationals of any one of the Allied and Associated Powers to any restriction
which was not applicable on July 1, 1914, to the nationals of such Powers unless such restriction is
likewise imposed on her own nationals.

ARTICLE 157.

The nationals of the Allied and Associated Powers shall enjoy in Bulgarian territory a constant
protection for their persons and for their property, rights and interests, and shall have free access to
the courts of law.

ARTICLE 158.

Bulgaria undertakes to recognise any new nationality which has been or may be acquired by her
nationals under the laws of the Allied and Associated Powers and in accordance with the decisions
of the competent authorities of these Powers pursuant to naturalisation laws or under treaty
stipulations, and to regard such persons as having, in consequence of the acquisition of such new
nationality, in all respects severed their allegiance to their country of origin.

ARTICLE 159.

The Allied and Associated Powers may appoint consuls-general, consuls, vice-consuls, and
consular agents in Bulgarian towns and ports. Bulgaria undertakes to approve the designation of the
consuls-general, consuls, vice-consuls, and consular agents whose names shall be notified to her,
and to admit them to the exercise of their functions in conformity with the usual rules and customs

CHAPTER V.
GENERAL ARTICLES.
ARTICLE 160.

The obligations imposed on Bulgaria by Chapter I and by Article I52 of Chapter II above shall cease
to have effect five years from the date of the coming into force of the present Treaty, unless
otherwise provided in the text, or unless the Council of the League of Nations shall, at least twelve
months before the expiration of that period, decide that these obligations shall be maintained for a
further period with or without amendment.

Article 156 of Chapter IV shall remain in operation, with or without amendment, after the period of
five years for such further period, if any, not exceeding five years, as may be determined by a
majority of the Council of the League ot Nations.

ARTICLE 161.

If the Bulgarian Government engages in international trade, it shall not in respect thereof have or be
deemed to have any rights, privileges, or immunities of sovereignty.

SECTION II.
TREATIES.
ARTICLE 162.

From the coming into force of the present Treaty and subject to the provisions thereof, the
multilateral treaties, conventions, and agreements of an economic or technical character enumerated
below and in the subsequent Articles shall alone be applied as between Bulgaria and those of the
Allied and Associated Powers party thereto:

(I) Convention of October II, 1909, regarding the international circulation of motor-cars.

(2) Agreement of May I5, 1886, regarding the sealing of railway trucks subject to customs
inspection, and Protocol of May 18, 1907.

(3) Agreement of May 15, I886, regarding the technical standardisation of railways.

(4) Convention of July 5, I890, regarding the publication of customs tariffs and the organisation of
an International Union for the publication of customs tariffs.

(5) Convention of May 20, 1875, regarding the unification and improvement of the metric system.

(6) Convention of November 29, 1906, regarding the unifica- tion of pharmacopseial formulae, for
potent drugs.

(7) Convention of June 7, 1905, regarding the creation of an International Agricultural Institute at
Rome.

(8) Arrangement of December 9, 1907, for the creation of an International Office of Public Hygiene
at Paris.

ARTICLE 163.

From the coming into force of the present Treaty the High Contracting Parties shall apply the
conventions and agreements hereinafter mentioned, in so far as concerns them, Bulgaria
undertaking to comply with the special stipulations contained in this Article.

Postal Conventions.

Conventions and agreements of the Universal Postal Union concluded at Vienna on July 4, 1891.

Conventions and agreements of the Postal Union signed at Washington on June 15, 1897

Conventions and agreements of the Postal Union signed at Rome on May 26, 1906.

Telegraphic Conventions.

International telegraphic conventions signed at St. Petersburg on July 10/22, 1875.

Regulations and tariffs drawn up by the International Telegraphic Conference, Lisbon, June 11,
1908.

Bulgaria undertakes not to refuse her assent to the conclusion by the new States of the special
arrangements referred to in the conventions and agreements relating to the Universal Postal Union
and to the International Telegraphic Union, to which the said new States have adhered or may
adhere.

ARTICLE I64.

From the coming into force of the present Treaty the High Contracting Parties shall apply, in so far
as concerns them, the International Radio-Telegraphic Convention of July 5, 1912, Bulgaria
undertaking to comply with the provisional regulations which will be indicated to her by the Allied
and Associated Powers.

If within five years after the coming into force of the present Treaty a new convention regulating
international radio-telegraphic communication should have been concluded to take the place of the
Convention of July 5, 1912, this new convention shall bind Bulgaria, even if Bulgaria should
refuse either to take part in drawing up the convention or to subscribe thereto.

This new convention will likewise replace the provisional regulations in force.

ARTICLE 165.

Until the conclusion of a new convention concerning fishing in the waters of the Danube to replace
the Convention of November 29, 1901, the transitory regime to be established will be settled by an
arbitrator appointed by the European Commission of the Danube.

ARTICLE 166.

Bulgaria undertakes:

(I) Within a period of twelve months from the coming into force of the present Treaty to adhere in
the prescribed form to the International Convention of Paris of March 20, 1883, fowr the protection
of industrial property revised at Washington on June 2, 19ll, and the Internationai Convention of
Berne of September 9, 1886, for the protection of literary and artistic works, revised at Berlin on
November 13, 1908, and the Additional Protocol of Berne of March 20, 1914, relating to the
protection of literary and artistic works;

(2) Within the same period to recognise and protect by PART VII.
Conventions the industrial, literary, and artistic property of nationals of the Allied and Associated
State.

In addition and independently of the obligations mentioned above, Bulgaria undertakes to continue
to assure such recognition and such protection to all the industrial, literary, and artistic property of
the nationals of each of the Allied and Associated States to an extent at least as great as upon July
28, 19l4, and upon the same conditions.

ARTICLE 167.

Bulgaria undertakes to adhere to the conventions and agree. ments hereunder enumerated, or to
ratify them:

(I) Conventions of March 14, 1884, December 1, 1886, and March 23,1887, and Final Protocol of
July 7, 1887, regarding the protection of submarine cables.

(2) Convention of December 31, 1913, regarding the unification of commercial statistics.

(3) Conventions of September 23, 19l0, respecting the unification of certain regulations regarding
collisions and salvage at sea.

(4) Convention of December 21, 1904, regarding the exemption of hospital ships from dues and
charges in ports.

(5) Convention of September 26, 1906, for the suppression of night work for women.

(6) Convention of September 26, 1906 for the suppression of the use of white phosphorus in the
manufacture of matches.

(7) Conventions of May 18, 1904, and May 4, 1910, regarding the suppression of the White Slave
Traffic.

(8) Convention of May 4, 1910, regarding the suppression of obscene publications.

(9) Sanitary Conventions of January 30, 1892, April 15, 1893, April 3, 1894, March 19, 1897,
and December 3, 1903.

(l0) Conventions of November 3, 1881, and April 15, 1889, regarding precautionary measures
against phylloxera.

(11) Convention of March 19, 1902, regarding the protection of birds useful to agriculture.

ARTICLE 168.

Each of the Allied or Associated Powers, being guided by the general principles or special
provisions of the present Treaty, shall notify to Bulgaria the bilateral treaties or conventions of all
kinds which such Allied or Associated Power wishes to revive with Bulgaria.

The notification referred to in the present Article shall be made either directly or through the
intermediary of another Power Receipt thereof shall be acknowledged in writing by Bulgaria The
date of the revival shall be that of the notification.

The Allied and Associated Powers undertake among themselves not to revive with Bulgalia any
conventions or treaties which are not in accordance with the terms of the present Treaty.

The notification shall mention any provisions of the said conventions and treaties which, not being
in accordance with the terms of the present Treaty, shall not be considered as revived.

In case of any difference of opinion, the League of Nations will be called on to decide.

A period of six months from the coming into force of the present Treaty is allowed to the Allied and
Associated Powers within which to make the notification.

Only those bilateral treaties and conventions which have been the subject of such a notification shall
be revived between the Allied and Associated Powers and Bulgaria; all the others are and shall
remain abrogated.

The above mles apply to all bilateral treaties or conventions existing between the Allied and
Associated Powers and Bulgaria even if the said Allied and Associated Powers have not been in a
state of war with Bulgaria.

ARTICLE 169.

Bulgaria recognises that all the treaties, conventions or agreements which she has concluded with
Germany, Austria, Hungary or Turkey since August 1, 1914, until the coming into force of the
present Treaty are and remain abrogated by the present Treaty.

ARTICLE 170.

Bulgaria undertakes to secure to the Allied and Associated Powers, and to the officials and nationals of the said Powers, the enjoyment of all the rights and advantages of any kind which she may have granted to Germany, Austria, Hungary or Turkey, or to the offficials and nationals of these States by treaties, conventions or arrangements concluded before August x, 1914, so long as those treaties, conventions or arrangements remain in force.

The Allied and Associated Powers reserve the right to accept or not the enjoyment of these rights
and advantages.

ARTICLE 171.

Bulgaria recognises that all treaties, conventions or arrangements which she concluded with Russia, or with any State or Government of which the territory previously formed a part of Russia, before August 1, 1914, or after that date until the coming into force of the present Treaty, or with Roumania after August 15, 1916, until the coming into force of the present Treaty, are and remain abrogated.

ARTICLE 172.

Should an Allied or Associated Power, Russia, or a State or Government of which the territory
formerly constituted a part of Russia, have been forced since August 1, 19l4, by reason of military
occupation or by any other means or for any other cause, to grant or to allow to be granted by the
act of any public authority, concessions, privileges and favours of any kind to Bulgaria or to a
Bulgarian national, such concessions, privileges and favours are ipso facto annulled by the present
Treaty.

No claims or indemnities which may result from this annulment shall be charged against the Allied
or Associated Powers or the Powers, States, Governments or public authorities which are released
from their engagements by the present Article.

ARTICLE 173.

From the coming into force of the present Treaty Bulgaria undertakes to give the Allied and
Associated Powers and their nationals the benefit ipsofacto of the rights and advantages of any kind
which she has granted by treaties, conventions or arrangements to non-belligerent States or their
nationals since August 1, 19l4, until the coming into force of the present Treaty, so long as those
treaties, conventions or arrangements remain in force.

ARTICLE 174.

Those of the High Contracting Parties who have not yet signed, or who have signed but not yet
ratified, the Opium Convention signed at The Hague on January 23, 1912, agree to bring the said
Convention into force, and for this purpose to enact the necessary legislation without delay and in
any case within a period of twelve months from the coming into force of the present Treaty.

Furthermore, they agree that ratification of the present Treaty should, in the case of Powers which
have not yet ratified the Opium Convention, be deemed in all respects equivalent to the ratification
of that Convention, and to the signature of the Special Protocol which was opened at The Hague in
accordance with the resolutions adopted by the Third Opium Conference in 1914 for bringing the
said Convention into force.

For this purpose the Government of the French Republic will communicate to the Government of
the Netherlands a certified copy of the protocol of the deposit of ratifications of the present Treaty,
and will invite the Government of the Netherlands to accept and deposit the said certified copy as if
it were a deposit of ratifications of the Opium Convention and a signature of the Additional Protocol
of 19l4.

ARTICLE 175.

The immunities and privileges ot foreigners as well as the rights of jurisdiction and of consular
protection enjoyed by the Allied and Associated Powers in Bulgaria by virtue ot the capitulations,
usages and treaties, may form the subject of special conventions between each of the Allied and
Associated Powers concerned and Bulgaria.

The Principal Allied and Associated Powers will enjoy in Bulgaria in the matters mentioned above
most favoured nation treatment.

The Allied and Associated Powers concerned undertake among themselves to conclude only such
conventions as shall conform to the stipulations of the present Treaty. In case of difference of
opinion among them, the League of Nations will be called upon to decide.

SECTION III
DEBTS.
ARTICLE 176.

There shall be settled through the intervention of Clearing Offices to be established by each of the
High Contracting Parties within three months of the notification referred to in paragraph (e)
hereafter the following classes of pecuniary obligations:

(1) Debts payable befcre the war and due by a national of one of the Contracting Powerss residing
within its territory, to a national of an Opposing Power, residing within its terntory;

(2) Debts which became payable during the war to nationals of one Contracting Power residing
within its territory and arose out of transactions or corxtracts with the nationals of an Opposing
Power, resident within its territory, of which the total or partial execution was suspended on
account of the existence of a state of war.

(3) Interest which has accrued due before and during the war to a national of one of the Contracting
Powers in respect of securities issued or taken over by an Opposing Power, provided that the
payment of interest on such securities to the nationals of that Power or to neutrals has not been
suspended during the war;

(4) Capital sums which have become payable before and during the war to nationals of one of the
Contracting Powers in respect of securities issued by one of the Opposing Powers, provided that
the payment of such capital sums to nationals of that Power or to neutrals has not been suspended
during the war.

The proceeds of liquidation of enemy property, rights and interests mentioned in Section IV and in
the Annex thereto will be accounted for throagh the Clearing Offices, in the currency and at the rate
of exchange hereinafter provided in paragraph (d), and disposed of by them under the conditions
provided by the said Section and Annex.

The settlements provided for in this Article shall be effected According to the following principles
and in accordance with the Annex to this Section:

(a) Each of the High Contracting Parties shall prohibit, as from the coming into force of the present
Treaty, both the payment and the acceptance of payment of such debts, and also all communications
between the interested parties with regard to the settlement of the said debts otherwise than through
the Clearing Offices;

(b) Each of the High Contracting Parties shall be respectively responsible for the payment of such
debts due by its nationals except in the cases where before the war the debtor was in a state of
bankruptcy or failure, or had given formal indication of insolvency, or where the debt was due by a
company whose business has been liquidated under emergency legislation during the war.
Nevertheless, debts due by the inhabitants of territory invaded or occupied by the enemy before the
Armistice will not be guaranteed by the States of which those territories form part;

(c) The sums due to the nationals of one of the Contracting Powers by the nationals of an Opposing
Power will be debited to the Clearing Office of the country of the debtor, and paid to the creditor by
the Clearing Office of the country of the creditor

(d) Debts shall be paid or credited in the currency of such one of the Allied and Associated Powers,
their colonies or protectorates, or the British Dominions or India, as may be concerned. lf the debts
are payable in some other currency they shall be paid or credited in the currency of the country
concerned whether an Allied or Associated Power, Colony, Protectorate, British Dominion or
India, at the pre-war rate of exchange

For the purpose of this provision, the pre-war rate of exchange shall be defined as the average cable
transfer rate prevailing in the Allied or Associated country concerned during the month immediately
preceding the outbreak of war between the Power concerned and Bulgaria.

If a contract provides for a fixed rate of exchange governing the conversion of the currency in
which the debt is stated into the currency of the Allied or Associated Power concerned, then the
above provisions concerning the rate of exchange shall not apply.

In the case of the new States of Poland and Czecho-Slovakia the currency in which and the rate of
exchange at which debts shall be paid or credited shall be determined by the Reparation
Commission provided for in Part VII (Reparation), unless they shall have been previously settled
by agreement between the States interested;

(e) The provisions of this Article and of the Annex hereto shall not apply as between Bulgaria on the
one hand and any one of the Allied and Associated Powers, their colonies or protectorates, or any
one of the British Dominions or India, on the other hand, unless within a period of one month from
the deposit of the ratification of the present Treatybby the Power in question, or of the ratification
on behalf of such Dominion or of India, notice to that effect is given to Bulgaria bythe Government
of such Allied or Associated Power or of such Dominion or of India as the case may be;

(f) The Allied and Associated Powers who have adopted this Article and the Annex hereto agree
between themselves to apply them to their respectivenationals established in their territory so far as
regards matters between their nationals and Bulgarian nationals. In this casetie payments made by
application of this provision will be subjet to arrangements between the Allied and Associated
Clearing Offices concerned.

ANNEX.

1.

Each of the High Contracting Parties will, within three months from the notification provided for in
Article 176, paragraph (e), establish a Clearing Office for the collection and payment of enemy
debts.

Local Clearing Offices maybe established for any particular portion of the territories of the High
Contracting Parties. Such local Clearing Offices may perform all the functions of a central Clearing
Office in their respeetive districts, except that all transactions with the Clearing 酶fice in the opposing
State must be effected through the central Clearing Office.

2.

In this Annex the pecuniary obligations referred to in the first paragraph of Article 176 are described
as "enemy debts," the persons from whom the sarne are due as "enemy debtors," the persons to
whom they are due as "enemy creditors," the Clearing Office in the country of the creditor is called
the "Creditor Clearing Office," and the Clearing office in the country of the debtor is called the
Debtor Clearing Office. "

3

The High Contracting Parties will subject contraventions of paragraph (a) of Article 176 to the same
penalties as are at present provided by their legislation for trading with the enemy. They will
similarly prohibit within their territory all legal process relating to payment of enemy debts, except
in accordance with the provisions of this Annex.

4

The Government guarantee specified in paragraph (b) of Article 176 shall take effect whenever, for
any reason, a debt shall not be recoverable, except in a case where at the date of the outbreak of war
the debt was barred by the laws of prescription in force in the country of the debtor, or where the
debtor was at that time in a state of bankruptcy or failure or had given formal indication of
insolvency, or where the debt was due by a company whose business has been liquidated under
emergency legislation during the war In such case the procedure specified by this Annex shall apply
to payment of the dividends.

The terms abankruptcy" and "failure" refer to the application of legislation providing for such
juridical conditions. The expression "formal indication of insolvency" bears the same meaning as it
has in English law.

5

Creditors shall give notice to the Creditor Clearing Office within six months of its establishment of
debts due to them, and shall furnish the Clearing Office with any documents and information
required of them.

The High Contracting Parties will take all suitable measures to trace and punish collusion between
enemy creditors and debtors. The Clearing Offices will communicate to one another any evidence
and information which might help the discovery and punishment of such collusion.

The High Contracting Parties will facilitate as much as possible postal and telegraphic
communication at the expense of the parties concerned and through the intervention of the Clearing
Offices between debtors and creditors desirous of coming to an agreement as to the amount of their
debt.

The Creditor Clearing Office will notify the Debtor Clearing Office of all debts declared to it. Die
Debtor Clearing Office will, in due course, inform the Creditor Clearing Office which debts are
admitted and which debts are contested. In the latter case, the Debtor Clearing Office will give the
grounds for the non-admission of debt.

6.

When a debt has been admitted, in whole or in part, the Debtor Clearing Office will at once credit
the Creditor Clearing Office with the amount admitted, and at the same time notify it of such credit.

7

The debt shall be deemed to be admitted in full and shall be credited forthwith to the Creditor
Clearing Office unless within three months from the receipt of the notification or such longer time as
may be agreed to by the Creditor Clearing Office notice has been given by the Debtor Clearing
Office that it is not admitted.

8.

When the whole or part of a debt is not admitted the two Clearing Offices will examine into the
matter jointly and will endeavour to bring the parties to an agreement.

9

The Creditor Clearing Office will pay to the individual creditor the sums credited to it out of the
funds placed at its disposal by the Government of its country and in accordance with the conditions
fixed by the said Government, retaining any sums considered necessary to cover risks, expenses or
commissions.

10.

Any person having claimed payment of an enemy debt which is not admitted in whole or in part
shall pay to the Clearing Office, by way of fine, interest at 5 per cent. on the part not admitted. Enige
person having unduly refused to admit the whole or part of a debt claimed from him shall pay, by
way of fine, interest at 5 per cent. on the amount with regard to which his refusal shall be
disallowed.

Such interest shall run from the date of expiration of the period provided for in paragraph 7 until the
date on which the claim shall have been disallowed or the debt paid.

Each Clearing Office shall, in so far as it is concerned, take steps to collect the fines above provided
for, and will be responsible if such fines cannot be collected.

The fines will be credited to the other Clearing Office, which shall retain them as a contribution
towards the cost of carrying out the present provisions.

11.

The balance between the Clearing Offices shall be struck every three months and the credit balance
paid in cash by the debtor State within a month.

Nevertheless, any credit balances which may be due by one or more of the Allied and Associated
Powers shall be retained until complete payment shall have been effected of the sums due to the
Allied or Associated Powers or their nationals on account of the war.

12.

To facilitate discussion between the Clearing Offices each of them shall have a representative at the
place where the other is established.

13.

Except for special reasons all discussions in regard to claims will, so far as possible, take place at
the Debtor Clearing Office.

14.

In conformity with Article 176, paragraph (b), the High Contracting Parties are responsible for the
payment of the enemy debts owing by their nationals.

The Debtor Clearing Office will therefore credit the Creditor Clearing Office with all debts admitted,
even in case of inability to collect them from the individual debtor. The Governments concerned
will, nevertheless, invest their respective Clearing Offices with all necessary powers for the
recovery of debts which have been admitted.

As an exception, the admitted debts owing by persons having suffered injury from acts of war shall
only be credited to the Creditor Clearing Office when the compensation due to the person concerned
in respect of such injury shall have been paid.

15.

Each Government will defray the expenses of the Clearing Office set up in its territory, including
the salaries of the staff.

16.

Where the two Clearing Offices are unable to agree whether a debt claimed is due, or in case of a
difference between an enemy debtor and an enemy cfeditor, or between the Clearing Offices, the
dispute shall either be referred to arbitration if the parties so agree under conditions fixed by
agreement between them, or referred to the Mixed Arbitral Tribunal provided for in Section VI
hereafter.

At the request of the Creditor Clearing Office the dispute may, however, be submitted to the
jurisdiction of the Courts of the place of domicile of the debtor.

17.

Recovery of sums found by the Mixed Arbitral Tribunal, the Court, or the Arbitration Tribunal to be
due shall be effected through the Clearing Offices as if these sums were debts admitted by the
Debtor Clearing Office.

18.

Each of the Governments concerned shall appoint an agent who will be responsible for the
presentation to the Mixed Arbitral Tribunal of the cases conducted on behalf of its Clearing Office.
This agent will exercise a general control over the representatives or counsel employed by its
nationals.

Decisions will be arrived at on documentary evidence, but it will be open to the Tribunal to hear the
parties in person, or according to their preference by their representatives approved by the two
Governments, or by the agent referred to above, who shall be competent to intervene along with the
party or to reopen and maintain a claim abandoned by the same.

19.

The Clearing Offices concerned will lay before the Mixed Arbitral Tribunal all the information and
documents in their possession, so as to enable the Tribunal to decide rapidly on the cases which are
brought before it.

20.

Where one of the parties concerned appeals against the joint decision of the two Clearing Offices he
shall make a deposit against the costs, which deposit shall only be refunded when the first judgment
is modified in favour of the appellant and in proportion to the success he may attain, his opponent in
case of such a refund being required to pay an equivalent proportion of the costs and expenses.
Security accepted by the Tribunal may be substituted for a deposit.

A fee of 5 per cent. of the amount in dispute shall be charged in respect of all cases brought before
the Tribunal. This fee shall, unless the Tribunal directs otherwise, be borne by the unsuccessful
partytjie. Such fee shall be added to the deposit referred to. It is also independent of the security.

The Tribunal may award to one of the parties a sum in respect of the expenses of the proceedings.

Any sum payable under this paragraph shall be credited to the Clearing Office of the successful
party as a separate item.

21.

With a view to the rapid settlement of claims, due regard shall be paid in the appointment of all
persons connected with the Clearing Offices or with the Mixed Arbitral Tribunal to their knowledge
of the language of the other country concerned.

Each of the Clearing Offices will be at liberty to correspond with the other and to forward
documents in its own language.

22.

Subject to any special agreement to the contrary between the Governments concerned, debts shall
carry interest in accordance with the following provisions:

Interest shall not be payable on sums of money due by way of dividend, interest, or other periodical
payments which themselves represent interest on capital.

The rate of interest shall be 5 per cent. per annum except in cases where, by contract, law, or
custom, the creditor is entitled to payment of interest at a different rate. In such cases the rate to
which he is entitled shall prevail.

Interest shall run from the date of commencement of hostilities (or, if the sum of money to be
recovered fell due during the war, from the date at which it fell due) until the sum is credited to the
Clearing Office of the creditor.

Sums due by way of interest shall be treated as debts admitted by the Clearing Offices and shall be
credited to the Creditor Clearing Office in the same way as such debts.

23.

Where by a decision of the Clearing Offices or the Mixed Arbitral Tribunal a claim is held not to fall
within Article 176, the creditor shall be at liberty to prosecute the claim before the Courts or to take
such other proceedings as may be open to him.

The presentation of a claim to the Clearing Office suspends the operation of any period of
prescription.

24.

The High Contracting Parties agree to regard the decisions of the Mixed Arbitral Tribunal as final
and conclusive and to render them binding upon their nationals.

25.

In any case where a Creditor Clearing Office declines to notify a claim to the Debtor Clearing
Office, or to take any step provided for in this Annex, intended to make effective in whole or in part
a request of which it has received due notice, the enemy creditor shall be entitled to receive from the
Clearing Office a certificate setting out the amount of the claim, and shall then be entitled to
prosecute the claim before the courts or to take such other proceedings as may be open to him.


Kyk die video: Первинні документи платника єдиного податку


Kommentaar:

 1. Muirfinn

  Dit lyk vir my die wonderlike gedagte

 2. Aescwine

  I apologize, but in my opinion you admit the mistake. Skryf vir my in PM, sal ons bespreek.

 3. Swithun

  This idea is outdated

 4. Erland

  FUNNY)))

 5. Bat

  Watter nodige woorde ... super, 'n briljante idee

 6. Jurre

  Vir my is dit nie die beste opsie nieSkryf 'n boodskap